Zápis z 11. zasedání ZO Petrovice dne 11. 4. 2019

Z Á P I S

z 11. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 11. dubna 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvil se Arnošt Dyml. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Evu Grunovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
 5. Informace o plánovaných výkupech a směnách pozemků
 6. Informace o výsledku výběrového řízení na dodavatele prací při rekonstrukci MŠ Petrovice
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce za rok 2018, který bude po zákonem stanovenou dobu vyvěšen na úředních deskách obce.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení parcely p. č. 2820 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře 1098 m2, druh pozemku ostatní plocha, způsob využití zeleň od D. P. za cenu 25 Kč za 1 m2.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. Místostarosta informoval ZO o plánovaných směnách a výkupech pozemků v ulici za kostelem. Jedná se o části pozemků soukromých vlastníků pod chodníkem a místní komunikací. ZO souhlasilo se zadáním geometrického plánu pro uvažované směny a výkupy.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na dodavatele prací při rekonstrukci MŠ Petrovice. Byly doručeny 3 nabídky, nejnižší nabídku podala firma Geo-stav Valeč s. r. o. v celkové výši 3 184 841,- Kč včetně DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi Českou spořitelnou, a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je finanční dar ve výši 3000 Kč na pokrytí nákladů spojených se zahájením 6. sezóny prohlídek v doškové chalupě.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je napojení místní komunikace na silnici III/4135 na pozemku p. č. 1711/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví JMK v rámci připravované akce „Rekonstrukce místních komunikací obce Petrovice“.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na směnu pozemků p. č. 2754 o výměře 848 m2 a p. č. 2755 o výměře 48 m2, vše orná půda, vzniklých na základě geometrického plánu č. 437-61/2019. Záměr bude po zákonem stanovenou dobu vyvěšen na úředních deskách obce.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání jednoho loutkového divadelního představení v rámci „Malého festivalu loutky 2019“ v pátek 6. 9. 2019 v 18 hodin v sále kulturního domu. Příspěvek obce bude činit 1 000 Kč. Akce se koná ve spolupráci s MěKS Moravský Krumlov a skupinou ČEZ.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Z. T. o souhlas s napojením pozemku p. č. 619/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova novým sjezdem na přilehlou místní komunikaci z důvodu plánované výstavby garáže žadatelem.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Z. V. o souhlasné stanovisko dle §184a stavebního zákona s provedením části stavby (zpevněný nájezd) na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova a s napojením na místní komunikaci.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Z. V. o souhlasné stanovisko s navrženým řešením stavební úpravy RD (výměna krovu) dle § 96 a 105 stavebního zákona.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti MORES electronic, s.r.o. na výměnu 7 ks svítidel veřejného osvětlení (bytovka, hřbitov, KD) za cenu 18 840 Kč bez DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost F. V. o ukončení pracovní smlouvy dohodou ke dni 30. 4. 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 14/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení pro akci „Lesonice – odkanalizování obce“ dle doložené projektové dokumentace od firmy DUIS s.r.o., Brno.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 15/Z11-11.4.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:40 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 25. 4. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 11. dubna 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřily: Blanka Bodanská, Eva Grunová

starostka obce: Irena Závišková