Zápis z 13. zasedání ZO Petrovice dne 7. 5. 2019

Z Á P I S

z 13. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného v úterý 7. května 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                        

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Eva Grunová a Arnošt Dyml. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Nabídka prezentace obce v knize „Putování za českým a moravským vínem“
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z13-7.5.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo nabídku prezentace obce v knize „Putování za českým a moravským vínem“ za cenu 7000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z13-7.5.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění 4. ročníku cykloakce Moravskokrumlovskem na kole, která se bude konat v sobotu 11. 5. 2019, stanoviště bude u doškové chalupy, občerstvení s posezením bude zajištěno.

 

 1. Starostka informovala ZO o probíhající reklamaci uvolněných kanalizačních poklopů ve vozovce.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění návštěvy hodnotící komise pro soutěž Vesnice roku v obci.

 

 1. ZO projednalo a schválilo oslovit jednatele Ing. Aleše Urbánka z firmy Geo-stav Valeč, s. r. o, Valeč 142, 675 53, IČ: 07642661, se zadáním opravy stávajícího chodníku před RD 103 a 104. Předpokládaná cena díla je cca 115 000 Kč vč. DPH. Termín dokončení prací je do 30. 6. 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z13-7.5.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:40 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 23. 5. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 7. května 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková