Zápis z 14. zasedání ZO Petrovice dne 23. 5. 2019

Z Á P I S

z 14. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 23. května 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Eva Grunová a Helena Janštová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Závěrečného účtu obce za rok 2018
 5. Přijatá nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků
 6. Schválení prodeje části obecních parcel p. č. 2708/10, 2707/8 a 1698/4
 7. Schválení pronájmu části pozemků p. č. 2123/1 a 2131
 8. Rozpočtové opatření č. 5/2019
 9. Schválení dvou smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z14-24.5.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet obce za rok 2018 s výhradou a přijalo nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z14-24.5.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej parcel ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova jediné zájemkyni A. R., a to: p. č. 1698/4 o výměře 20 m2 a p. č. 2708/10 o výměře 240 m2, která vznikla podle geometrického plánu č. 392/14/2016 oddělením z parcel p. č. 2708/1 a 2707/8. Cena činí 50 Kč za 1 m2, tj. celkem 13 000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z14-24.5.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo pronájem části pozemku p. č. 2123/1 a p. č. 2131 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o celkové výměře cca 500 m2 jedinému zájemci P. D., Petrovice 27 za cenu 500 Kč ročně.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z14-24.5.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2019, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z14-24.5.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK057868/19/ORR mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 186 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019“ na akci „Nový chodník před RD 70, 73, 128“.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z14-24.5.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK č. JMK057869/19/ORR mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí dotace ve výši 29 000 Kč v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2019“ na akci „Pořízení nového vybavení do Místní knihovny Petrovice“.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z14-24.5.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Vodovody a kanalizace, Třebíč za rok 2018.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z14-24.5.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění návštěvy hodnotící komise pro soutěž Vesnice roku, která proběhne v pondělí 3. června 2019.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost města Znojma o vyjádření plné podpory záměru města Znojma vybudovat krytý bazén v k. ú. Znojmo-Louka, ve Znojmě.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z14-24.5.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Jana Hynka o ukončení pracovního poměru dohodou ke dni 14. 6. 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z14-24.5.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:00 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 6. 6. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 23. května 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková