Zápis z 15. zasedání ZO Petrovice dne 6. 6. 2019

Z Á P I S

z 15. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 6. června 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvily se Eva Grunová a Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Dodatku č. 3 ke Stanovám DSO Moravskokrumlovsko
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z15-6.6.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 3 ke Stanovám DSO Moravskokrumlovsko.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z15-6.6.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a M. M.. Předmětem smlouvy je směna parcely p. č. 2755 o výměře 48 m2 ve vlastnictví obce Petrovice za parcelu p. č. 2756/2 o výměře 49 m2 ve vlastnictví M. M., vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Obě parcely vznikly na základě geometrického plánu č. 437-61/2019.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z15-6.6.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a B. M. Předmětem smlouvy je směna parcely p. č. 2754 o výměře 848 m2 ve vlastnictví obce Petrovice, která vznikla na základě geometrického plánu č. 437-61/2019, za parcely p. č. 2961 o výměře 745 m2, p. č. 403/13 o výměře 271 m2 a p. č. 2978 o výměře 764 m2 ve vlastnictví B. M., vše v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z15-6.6.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění vítání občánků, které se bude konat v neděli 16. 6. dopoledne v obřadní místnosti obecního úřadu. Kulturní vystoupení zajistí MŠ Petrovice.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:00 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 20. 6. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 6. června 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková