Zápis z 17. zasedání ZO Petrovice dne 18. 7. 2019

Z Á P I S

z 17. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 18. července 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Jana Čeperová a Jana Kolkopová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 6/2019
 5. Schválení Smlouvy o poskytnutí účelového finančního příspěvku Městu M. Krumlov na spolufinancování sociálních služeb
 6. Projednání návrhu řešení interakčního prvku nad Vévozem IP (alej)
 7. Informace starostky o návštěvě hejtmana JMK JUDr. B. Šimka v obci Petrovice
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z17-18.7.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2019, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z17-18.7.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku mezi obcí Petrovice a Městem Moravský Krumlov. Předmětem smlouvy je poskytnutí finančního příspěvku Městu Moravský Krumlov na spolufinancování sociálních služeb ve výši 7 300 Kč (počet obyvatel 375 x 19,427 Kč/os.).

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z17-18.7.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo návrh řešení interakčního prvku nad Vévozem IP (alej). ZO pověřilo starostku projednat se zhotovitelem projektu upřesnění skladby stromů a oplocení.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z17-18.7.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka seznámila ZO s průběhem návštěvy hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka v obci dne 16. 7. 2019. Pan hejtman si prohlédl doškovou chalupu, kostel a mokřadní prvky a pohovořil se zastupiteli o aktuálních tématech. Starostka převzala dar pro děti do MŠ – dřevěnou stavebnici.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“. ZO rozhodlo o oslovení následujících firem: COLAS CZ a.s., Znojmo, * STRABAG a.s., Brno, * SWIETELSKY stavební, s. r. o., Hodonín.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z17-18.7.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce pod názvem „Oprava zastávky autobusu Petrovice“. ZO rozhodlo o oslovení následujících firem: Geo-stav Valeč s.r.o., * K. S. H. group, s. r. o., Chlupice, * MK stav-invest, s. r. o., Hrotovice.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z17-18.7.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o finančním vypořádání dotace poskytnuté MŠ Petrovice prostřednictvím kraje ze státního rozpočtu nebo státních finančních aktiv. Jedná se o dotaci na projekt CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002353 ve výši 237 310 Kč.

 

 1. ZO projednalo Podklad k zachování udržitelnosti k projektu Lesopark v Petrovicích podpořenému v roce 2017 z programu Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny, který zpracoval ing. Dušan Utinek, Ph.D. Jedná se o náhradu uhynulých sazenic.

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení 3 ks slunečníků o rozměru 3,5 x 3,5 m z příspěvku Nadace ČEZ. Cena jednoho slunečníku je 8941 Kč, doplatek obce bude cca 4100 Kč na jeden slunečník.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z17-18.7.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. JMK060477/19/ORR o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na akci „Oprava Mateřské školy Petrovice“ ve výši 300 000 Kč. Jedná se o dofinancování akce, na níž byla přidělena dotace z MMR.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z17-18.7.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO schválilo přijetí paní M. T. na hlavní pracovní poměr pod obcí – údržba veřejných prostranství a obecních budov. Nástup od 1. 8. 2019 na dobru neurčitou se zkušební dobou 3 měsíce.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z17-18.7.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o doručených registracích akcí, na něž obec získala dotace z MMR. Jedná se o akce „Rekonstrukce Mateřské školy v Petrovicích“, „Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“ a „Oprava zastávky autobusu Petrovice“.

 

 1. ZO pověřilo starostku, místostarostu a zastupitele Bohumíra Vespalce přípravou žádosti o dotaci na akci „Úprava zeleně v parčíku u autobusové zastávky“.

Usnesení č. 10/Z17-18.7.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo složení zástupců naší obce k převzetí ocenění v soutěži Vesnice roku 2019. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže se bude konat v sobotu 27. 7. 2019 v Morkůvkách.

Usnesení č. 11/Z17-18.7.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve středu14. 8. 2019 v 19 hodinna obecním úřadě.

 

dne 18. července 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková