Zápis z 20. zasedání ZO Petrovice dne 12. 9. 2019

Z Á P I S

z 20. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 12. září 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Blanka Bodanská, Jana Čeperová a Bohumír Vespalec. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatelky zápisu Janu Kolkopovou a Evu Grunovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení záměru na prodej stavebních parcel v lokalitě Humna a vedle mlýna
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z20-12.9.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej stavebních parcel v lokalitě Humna a vedle mlýna. Jedná se o následující obecní parcely v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova:

lokalita Humna – p. č. 2752 o výměře 1085 m2, p. č. 2960, p. č. 2961/1 a p. č. 2962 o celkové výměře 1084 m2, p. č. 2751 o výměře 1072 m2, p. č. 2749 o výměře 1097 m2.

lokalita u mlýna – p. č. 400/17 o výměře 1103 m2, p. č. 400/19 o výměře 1048 m2.

Parcely v lokalitě u mlýna vznikly na základě geometrického plánu č. 434-451/2018. Dále ZO schválilo znění kupní a plánovací smlouvy se zřetelem na zřízení věcného předkupního práva.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z20-12.9.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost P. Š. na odkoupení části obecního pozemku p. č. 1699/15 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 11 m2, nacházející se před vjezdem k domu č.p. 71. ZO schválilo záměr na prodej uvedené části pozemku, podmínkou je, že žadatel na své náklady nechá zhotovit příslušný geometrický plán na oddělení části pozemku. Záměr bude zveřejněn na úředních deskách obce po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z20-12.9.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:15 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 25. 9. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 12. září 2019 zapsal: Roman Hájek,

zápis ověřily: Jana Kolkopová, Eva Grunová

starostka obce: Irena Závišková