Zápis z 20. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 20. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 20. srpna 2015

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

Zasedání se uskutečnilo na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin. Zúčastnilo se ho 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvena je Jana Čeperová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Dalibora Závišku a Tomáše Vespalce.

Program

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení programu

3. Projednání úkolů z minulého zasedání

4. Aktuální informace ke stavbě kanalizace a ČOV

5. Aktuální informace k výstavbě mokřadních prvků

6. Rozpočtové opatření č. 8/2015

7. Různé

8. Závěr

Průběh zasedání

1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

2. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Starostka seznámila ZO s přehledem aktuálního stavu financování výstavby kanalizace a ČOV a čerpání úvěru od ČS a.s.

Usnesení č. 2/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby kanalizace a ČOV.

Usnesení č. 3/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení díla v souvislosti s veřejnou zakázkou s názvem „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“ mezi obcí Petrovice a Společnost Petrovice (vedoucí účastník společnosti: EVT Stavby s.r.o., účastník společnosti: VHS Brno, a.s.). Předmětem Dodatku č. 2 je provedení změny ve skladbě opravných vrstev krajských silnic dle dokumentů ze Změnového listu č. 1.

Usnesení č. 4/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Starostka seznámila ZO s oznámením odboru životního prostředí Krajského úřadu Jihomoravského kraje o zahájení správního řízení ve věci povolení provozování kanalizace a ČOV v obci Petrovice.

Usnesení č. 5/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace na realizaci investiční akce „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“ mezi Vodovody a kanalizace, dobrovolný svazek obcí a obcí Petrovice. Svazek poskytne obci dotaci na výše uvedenou akci ve výši 2 346 512,- Kč.

Usnesení č. 6/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Starostka seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby mokřadních prvků.

Usnesení č. 7/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2015, viz příloha.

Usnesení č. 8/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. Na základě usnesení ZO č. 10/Z18 byl po zákonem stanovenou lhůtu zveřejněn záměr na prodej části parcely ve vlastnictví obce č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO vyzývá jediné zájemce manžele Lenku a Františka Bílkovy, č.p. 156, k předložení geometrického plánu dotčeného pozemku.

Usnesení č. 9/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. ZO projednalo a schválilo konání hodové zábavy ve dnech 12. a 13. září 2015.

Usnesení č. 10/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

12. ZO projednalo a schválilo žádost o prodloužení kabelu NN pro elektrickou přípojku p. Machů na obecní parcele č. 1699/3 o cca 7 metrů.

Usnesení č. 11/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

13. ZO projednalo žádost o vyjádření ke stavebnímu řízení na rodinný domek, garáž a hospodářskou budovu, investor Josef Machů. ZO schválilo souhlasné stanovisko k této žádosti.

Usnesení č. 11/Z20 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

14. Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:30 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 3. 9. 2015 v 19 hodin na obecním úřadě.

Dne 20. srpna 2015 zapsal: Roman Hájek

Zápis ověřili: Dalibor Záviška, Tomáš Vespalec

Starostka obce: Irena Závišková