Zápis z 21. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 3. září 2015

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluven je Roman Hájek. Za zapisovatelku zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Janu Čeperovou, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Evu Grunovou.

Program

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení programu

3. Projednání úkolů z minulého zasedání

4. Aktuální informace ke stavbě kanalizace a ČOV

5. Aktuální informace k výstavbě mokřadních prvků

6. Různé

7. Závěr

Průběh zasedání

1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

2. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z21 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Starostka seznámila ZO s přehledem aktuálního stavu výstavby kanalizace a ČOV.

Usnesení č. 2/Z21 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. Starostka obce seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby mokřadních prvků.

5. Vedoucí školní kuchyně, paní Jana Kyliánová, seznámila ZO s novou cenovou kalkulací na jeden oběd pro cizí strávníky a se směrnicí pro doplňkovou činnost. ZO bere na vědomí navýšení ceny za jeden oběd na 78,- Kč.

6. ZO projednalo návrh geometrického plánu č. 378-366/2015 zhotovený Geodézií Podyjí na rozdělení parcel ve vlastnictví obce a pana Martina Karandyszewského. ZO požaduje posunout novou hranici pozemků ve vzdálenosti min. 1,2 m od vozovky p. č. 1711/1 ve vlastnictví Jihomoravského kraje.

Usnesení č. 3/Z21 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu č. 379-366/2015 zhotovený Geodézií Podyjí, kterým se oddělí z obecní parcely č. 11/1 nová parcela č. 268 o výměře 112 m2. Tuto novou parcelu nabízí obec k prodeji. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 4/Z21 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu č. 380-410/2015 zhotovený Geodézií Podyjí, kterým vzniká z obecní parcely 2708 nová parcela 2708/3 o výměře 114m2. Tuto nově vzniklou parcelu nabízí obec k prodeji. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 5/Z21 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu o převodu nemovitosti p. č. 2627 o výměře 246 m2

v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Kupujícím je firma PREMIX, spol. s r.o. Šatov.

Usnesení č. 6/Z21 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k dokumentaci pro územní rozhodnutí a realizaci stavby na akci: Petrovice – Veleba: NN přip. kab. příp. 001030025809.

Usnesení č. 7/Z21 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. Starostka informovala zastupitele o uskutečněném setkání starostů v Moravském Krumlově dne 26. 8. 2015 v rámci Mezi obecní spolupráce.

12. Starostka informovala ZO o setkání starostů v rámci MAS dne 3. 9. 2015 v Jevišovicích.

13. ZO projednalo a schválilo geometrický plán č. 377-60/2015 manželů Bílkových, který vypracoval Ing. Milan Jelínek. Z obecní parcely č. 1699/2 byla oddělena nově vzniklá parcela č. 1699/41 o výměře 140 m2. Tuto parcelu nabízí obec k prodeji. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 8/Z21 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

14. ZO pověřuje starostku obce zasláním žádosti na VAK Třebíč, Kubišova 1172, o zařazení do konsolidace FA.

Usnesení č. 9/Z21 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

15. Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:45 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 17. 9. 2015 v 19 hodin na obecním úřadě.

Dne 3. září 2015 zapsala: Jana Čeperová

Zápis ověřily: Helena Janštová, Eva Grunová

Starostka obce: Irena Závišková