Zápis z 22. zasedání ZO Petrovice dne 10. 10. 2019

Z Á P I S

z 22. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 10. října 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Kolkopová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK (úprava zeleně)
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:20 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z22-10.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí finanční podpory ve výši 90 000 Kč na úpravu zeleně v parčíku u autobusové zastávky.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z22-10.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost projektantky Aleny Danielové o souhlasné stanovisko s trasou a uložením vodovodní a kanalizační přípojky k rodinnému domu č.p. 115 do obecních pozemků p. č. 1699/14, 2130 a 2131 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z22-10.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo nabídku spolupráce od města Moravský Krumlov v rámci vybudování parkoviště v blízkosti stanice ČD Rakšice. Předběžně vyčíslený podíl naší obce na této akci by činil cca 330 000 Kč. ZO navrhuje hledat levnější řešení, proto doporučuje společnou schůzku starostů dotčených obcí Petrovice, Lesonice, Vedrovice, Kubšice, Olbramovice a Moravský Krumlov k projednání financování této akce.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z22-10.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace MMR na akci „Rekonstrukce Mateřské školy v Petrovicích“.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:55 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 24. 10. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 10. října 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková