Zápis z 23. zasedání ZO Petrovice dne 24. 10. 2019

Z Á P I S

z 23. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 24. října 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Blanka Bodanská, Jana Kolkopová a Arnošt Dyml. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Vyhodnocení došlých žádostí na odkup stavebních parcel v majetku obce dle vydaného záměru v lokalitách Humna a u mlýna
 5. Projednání výsledků výběrových řízení na „Rekonstrukci místních komunikací v obci Petrovice“ a „Oprava zastávky autobusu Petrovice“
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z23-24.10.2019bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo vyhodnocení došlých žádostí na odkup stavebních parcel v majetku obce dle vydaného záměru v lokalitách Humna a u mlýna. Bylo doručeno celkem 8 žádostí, což je o 2 více než počet nabízených stavebních parcel. Bylo určeno pořadí žadatelů na základě bodového hodnocení a schválen prodej stavebních parcel v k. ú. Petrovice takto:

Lokalita Humna

Parcela p. č. 2752 o výměře 1085 m2 bude prodána P. J.

Parcely p. č. 2760, 2961/1 a 2962 o celkové výměře 1084 m2 budou prodány N. K.

Parcela p. č. 2751 o výměře 1072 m2 bude prodána M. K.

Parcela p. č. 2749 o výměře 1097 m2 bude prodána K. P. a M. J.

Lokalita u mlýna

Parcela p. č. 400/17 o výměře 1103 m2 bude prodána A. V.

Parcela p. č. 400/19 o výměře 1048 m2 bude prodána K. B.

výsledek hlasování:   PRO: 5                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 2/Z23-24.10.2019 bylo schváleno.

Poznámka: Toto usnesení bylo na 25. zasedání ZO zrušeno.

 

 1. ZO projednalo výsledek výběrového řízení na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“. Byly doručeny 3 cenové nabídky, nejnižší cenovou nabídku podala společnost COLAS CZ a.s., Znojmo, IČ 26177005 ve výši 4 238 068,06 Kč bez DPH, tj. 5 128 062,35 Kč včetně DPH. ZO schválilo výběr tohoto dodavatele a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z23-24.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo výsledek výběrového řízení na akci „Oprava zastávky autobusu Petrovice“. Byly doručeny 3 cenové nabídky. Nejnižší cenovou nabídku podala společnost Geo-stav Valeč s.r.o., IČ 07642661 ve výši 2 084 809,08 Kč bez DPH, tj. 2 522 618,99 Kč včetně DPH. ZO schválilo výběr tohoto dodavatele a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z23-24.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost J. H. na odkoupení části obecního pozemku za domem č.p. 64. ZO schválilo přijetí záměru na prodej části pozemku p. č. 6/1 v majetku obce v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 70 m2, druh pozemku ostatní plocha. Žadatel si nechá na vlastní náklady zhotovit geometrický plán na rozdělení uvedeného pozemku. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z23-24.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo přijetí záměru na prodej nebo směnu pozemků v majetku obce v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova: p. č. 2144 o výměře 277 m2, druh pozemku orná půda, p. č. 2314 o výměře 1026 m2, druh pozemku orná půda, p. č. 2978 o výměře 764 m2, druh pozemku orná půda a p. č. 2469 o výměře 1262 m2, druh pozemku vinice. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z23-24.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na výsadbu stromů v obci, a to v parku u kostela (p. č. 1699/3), u kulturního domu (p. č. 11/1) a podél silnice ve směru na Moravský Krumlov (p. č. 2814) na obecních parcelách. ZO schválilo oslovení Ing. Radky Škodové, Mor. Krumlov, aby připravila projekt výsadby včetně cenové nabídky. ZO pověřilo starostku a místostarostu podáním žádosti o dotaci ze Státního fondu životního prostředí, současně ZO souhlasí s realizací projektu „Výsadba stromů v obci Petrovice“, a to i po dobu udržitelnosti projektu, a následnou péčí v budoucích letech.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z23-24.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na Ministerstvo životního prostředí na vsakovací objekty v rámci připravované akce „Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“. ZO pověřilo starostku a místostarostu podáním žádosti o uvedenou dotaci.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z23-24.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej obecního pozemku p. č. 613/33 o výměře 34 m2, druh pozemku ostatní plocha v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova za cenu 50 Kč/m2. Současně s pozemkem bude prodána rozestavěná stavba garáže včetně projektové dokumentace v ceně 25 000 Kč. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z23-24.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo studii opravy polní cesty v lokalitě Chmelinka a místní komunikace kolem RD pod Agrodružstvem včetně propustků. ZO doporučilo projednat tuto studii se všemi občany v těchto dotčených lokalitách. Současně pověřilo starostku a místostarostu vyjasnit podrobnosti pro podání žádosti o dotaci na MAS Živé pomezí Krumlovsko-Jevišovicko.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z23-24.10.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění brigády v lesoparku v sobotu 26. 10. 2019 od 8 hodin na dosazování uschlých stromů a keřů za účasti Ing. Dušana Utinka.

 

 1. ZO projednalo a schválilo přechod k novému dodavateli elektrické energie a plynu MND.

Usnesení č. 11/Z23-24.10.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:50 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 7. 11. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 24. října 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková