Zápis z 23. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 23. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 1. října 2015

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluven je Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Tomáše Vespalce a Evu Grunovou.

Program

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení programu

3. Projednání úkolů z minulého zasedání

4. Aktuální informace ke stavbě kanalizace a ČOV

5. Aktuální informace k výstavbě mokřadních prvků

6. Rozpočtové opatření č. 10/2015

7. Projednání návrhu Dodatku č. 2 ke smlouvě o úvěru

8. Různé

9. Závěr

Průběh zasedání

1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

2. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. Starostka seznámila ZO s ukončením výstavby kanalizace a ČOV.

4. Starostka obce seznámila ZO s aktuálním stavem výstavby mokřadních prvků.

5. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2015, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru mezi Českou spořitelnou, a. s. a obcí Petrovice. Předmětem dodatku je prodloužení čerpání úvěru do 31. 12. 2016 a rozšíření účelu úvěru pro financování oprav místních komunikací a chodníků.

Usnesení č. 3/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Petrovice a Společností Petrovice (vedoucí účastník společnosti: EVT Stavby, s. r. o.). Předmětem dodatku je aktualizace smlouvy dle dříve schválených změnových listů č. 2 a č. 3.

Usnesení č. 4/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. ZO vzalo na vědomí rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kterým vydává obci Petrovice povolení k provozování kanalizace a ČOV v obci Petrovice.

Usnesení č. 5/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. ZO projednalo a schválilo žádost stavebníků Machů o povolení vjezdu na jejich pozemek ze silnice a místní komunikace.

Usnesení č. 6/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Atlas consulting s. r. o. na prodloužení předplatného a Servisní smlouvy CODEXIS ONLINE – Obec – 4 roky na období 2016 – 2020 včetně rekodifikace online.

Usnesení č. 7/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. ZO projednalo možnost zapojení obce do společné propagace památek v okolních obcích, jejíž součástí je tisk letáku. ZO doporučuje rozhodnout o počtu výtisků po pracovní schůzce, předběžně v počtu cca 200 ks.

Usnesení č. 8/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

12. ZO projednalo a schválilo souhlas se zapojením MŠ Petrovice do projektu Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání (MAP).

Usnesení č. 9/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

13. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej nově vzniklé parcely č. 268 v k. ú. Petrovice. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 10/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

14. ZO projednalo a schválilo prodej parcely č. 1699/41 o výměře 140 m2 za cenu 35 Kč/m2 manželům Bílkovým.

Usnesení č. 11/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

15. ZO projednalo a schválilo nákup notebooku pro potřeby obce dle cenové nabídky Organizační kanceláře Znojmo, spol. s r. o. a software Office 2013 za celkovou cenu cca 22 000 Kč.

Usnesení č. 12/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

16. ZO projednalo a schválilo nákup fotoaparátu Panasonic Lumix DMC-FZ200 pro potřeby obce za cenu cca 9 000 Kč.

Usnesení č. 13/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

17. ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o konání taneční zábavy Vinobraní dne 17. 10. 2015.

Usnesení č. 14/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

18. ZO projednalo a schválilo pokácení smrku na parcele obce p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova před RD čp. 62. Důvodem je silné narušení stability chodníkových dlaždic. V současné době musely být dlaždice vyjmuty, neboť do prostoru chodníku prorůstají kořeny a hrozí nebezpečí úrazu na nerovném terénu. Pokácení stromu provede pracovník pod obcí.

Usnesení č. 15/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

19. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej nově vzniklé parcely p. č. 2708/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře 115 m2, která vznikla geometrickým plánem č. 380-410/2015 vydaným Geodézií Podyjí Znojmo. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou lhůtu.

Usnesení č. 16/Z23 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

20. Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:40 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 15. 10. 2015 v 19 hodin na obecním úřadě.

Dne 1. října 2015 zapsal: Roman Hájek

Zápis ověřili: Eva Grunová, Tomáš

Starostka obce: Irena Závišková