Zápis z 24. zasedání ZO Petrovice dne 7. 11. 2019

Z Á P I S

z 24. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 7. listopadu 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 9/2019
 5. Schválení Dodatku č. 16 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu
 6. Schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene č. ZN-014330051806/001 mezi obcí Petrovice a firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice
 7. Schválení Smlouvy o provedení práce s neuvolněným členem zastupitelstva
 8. Údržba veřejných prostranství na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob
 9. Zpráva kontrolního a finančního výboru
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z24-7.11.2019bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2019.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 16 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu mezi obcí Petrovice a AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330051806/001 mezi obcí Petrovice a firmou E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene pro stavbu „Petrovice – Doležalová: NN přip. kab. příp“ na pozemku p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce v sousedství pozemku p. č. 90 za jednorázovou platbu ve výši 1200 Kč bez DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohodu o provedení práce s neuvolněnou členkou zastupitelstva Helenou Janštovou. Předmětem dohody je úklid KD (kuchyňka) a organizační zajištění pronájmu kulturního zařízení v období od 1. 11. do 31. 12. 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 5/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo problematiku údržby veřejných prostranství na pozemcích ve vlastnictví fyzických osob. ZO rozhodlo upozornit majitele pozemků v intravilánu obce na povinnost tyto plochy udržovat (alespoň 2x ročně pokosit). V opačném případě bude majitelům vystavena faktura za údržbu těchto pozemků ze strany obce. Tato informace bude zveřejněna v následujícím čísle obecního zpravodaje.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí Zápis č. 3 kontrolního výboru ze dne 31. 10. 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí Zápis č. 3 finančního výboru ze dne 31. 10. 2019.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu obce na rok 2020. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo stížnost otce uchazeče o koupi stavební parcely J. B. Pan F. B. zpochybnil hodnotící kritéria, která byla součástí žádosti. Přestože byl záměr právně podložen, ZO uložilo starostce kontaktovat advokátní kancelář a posoudit možné právní důsledky této stížnosti.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o jednání 66. členské schůze DSO Moravskokrumlovsko dne 30. 10. ve Vedrovicích.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo odkoupení pozemku p. č. 403/14 o výměře 217 m2, druh pozemku orná půda v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova od paní M. Z. za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 10 850 Kč a pověřilo starostku přípravou kupní smlouvy.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo oslovení 3 projektantů se žádostí na zaslání cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace na prodloužení inženýrských sítí pro stavební parcely v lokalitě Humna: Ing. Petr Marčák, společnost Regioprojekt, s. r. o., Brno, Ing. Vladimír Musil, Znojmo a Radka Klímová, společnost DUIS, Brno.

Usnesení č. 13/Z24-7.11.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 22:10 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 21. 11. 2019 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 7. listopadu 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková