Zápis z 24. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 24. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 15. října 2015

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluven je Dalibor Záviška a Eva Grunová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Bohumíra Vespalce a Helenu Janštovou.

Program

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení programu

3. Projednání úkolů z minulého zasedání

4. Různé

5. Závěr

Průběh zasedání

1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

2. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z24 bylo schváleno. PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. ZO projednalo a schválilo žádost manželů Milana a Martiny Pelikánových o Souhlas se stavbou dle § 96 odst. 3 písm. d) a § 104 odst. 1 stavebního zákona pro vydání územního souhlasu a ohlášení stavby „Novostavba rodinného domu“. Dále ZO schválilo souhlas:

– s přesahem střešní roviny na pozemek p. č. 2292 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova z důvodu zachování stávající uliční čáry stávající zástavby rodinných domů

– s provedením zateplení rodinného domu nad uvedeným pozemkem p. č. 2292, které bude provedeno kontaktním zateplovacím systémem tl. 150 mm

– se zásahem požárně nebezpečného prostoru na pozemek p. č. 2292, viz PBŘS, které je nedílnou součástí dokumentace.

Předmětem je novostavba rodinného domu – stavebník Pelikán Milan a Pelikánová Martina, na pozemku p. č. st. 152 v obci Petrovice, katastrální území Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 2/Z24 bylo schváleno. PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy MORES elektronic s. r. o. na výměnu 4ks svítidel veřejného osvětlení v ceně 13 100 Kč bez DPH.

Usnesení č. 3/Z24 bylo schváleno. PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. ZO projednalo a schválilo žádost manželů Františka a Lucie Peterčákových na zrušení předkupního práva na pozemek p. č. 70/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova na náklady žadatelů. Důvodem je skutečnost, že na uvedeném pozemku stojí stavba rodinného domu žadatelů.

Usnesení č. 4/Z24 bylo schváleno. PRO: 7 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:00 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 29. 10. 2015 v 19 hodin na obecním úřadě.

Dne 15. října 2015 zapsal: Roman Hájek

Zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

Starostka obce: Irena Závišková