Zápis z 26. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 26. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 12. listopadu 2015

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvena je Jana Čeperová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Tomáše Vespalce.

Program

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení programu

3. Projednání úkolů z minulého zasedání

4. Vyhodnocení došlých nabídek na zhotovení prodloužení vodovodu a kanalizace

5. Projednání návrhu rozpočtu na rok 2016

6. Různé

7. Závěr

Průběh zasedání

1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

2. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z26 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. ZO projednalo došlé nabídky na prodloužení vodovodu a kanalizace (stoka S17). V řádném termínu došly cenové nabídky od 3 uchazečů:

Inženýrské stavby Neumann, s.r.o., Nad Splavem 2884/7, 66902 Znojmo, celková cena 281 916 Kč včetně DPH

Colas CZ a.s., Hakenova 3640/21, 66902 Znojmo, celková cena 314 600 Kč včetně DPH

VHS plus s. r. o., Dobšická 17, 67021 Znojmo, celková cena 307 505 Kč včetně DPH.

ZO schválilo výběr nejlevnější nabídky od firmy Inženýrské stavby Neumann.

Usnesení č. 2/Z26 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej nově vzniklé parcely č. 2282/3 o výměře 346 m2 (lesní pozemek). Parcela vznikla oddělením od parcely č. 2282 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova podle geometrického plánu č. 387-498/2015, vyhotoveným Geodézií Podyjí Znojmo. Záměr bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 3/Z26 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2016. Návrh bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

Usnesení č. 4/Z26 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. ZO projednalo a schválilo mimořádný příspěvek pro MŠ Petrovice ve výši 3 000 Kč.

Usnesení č. 5/Z26 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Starostka seznámila ZO se záporným stanoviskem SÚS JMK k požadavku obce na opravu problematických úseků krajské komunikace v obci (podzemí u domu č. p. 49 a opěrná zeď u doškové chalupy). ZO schválilo pořízení statického posudku na stav opěrné zdi u doškové chalupy.

Usnesení č. 6/Z26 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. ZO projednalo a schválilo žádost manželů Pelikánových o souhlas s povolením připojení plánované novostavby rodinného domu včetně garáže na pozemku p. č. 152 na stávající obecní komunikaci na pozemku p. č. 2292 zřízením nového sjezdu.

Usnesení č. 7/Z26 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:15 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 26. 11. 2015 v 19 hodin na obecním úřadě.

Dne 12. listopadu 2015 zapsal: Roman Hájek

Zápis ověřili: Eva Grunová, Tomáš Vespalec

Starostka obce: Irena Závišková