Zápis z 27. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 27. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 26. listopadu 2015

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

Zasedání se zúčastnilo 9 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Františka Bílka.

Program

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení programu

3. Projednání úkolů z minulého zasedání

4. Rozpočtové opatření č. 12/2015

5. Různé

6. Závěr

Průběh zasedání

1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

2. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z27 bylo schváleno. PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2015, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z27 bylo schváleno. PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku mezi obcí Petrovice a Vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči. Předmětem smlouvy je vklad movitého a nemovitého majetku obce (splašková kanalizace a ČOV Petrovice) v celkové pořizovací ceně 41 735 847,31 Kč do hospodaření Svazku.

Usnesení č. 3/Z27 bylo schváleno. PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. ZO projednalo a schválilo žádost TJ Petrovice o úhradu nákladů na vodné a stočné.

Usnesení č. 4/Z27 bylo schváleno. PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. ZO vzalo na vědomí uzavření MŠ v období vánočních prázdnin od 23. 12. 2015 do 1. 1. 2016.

Usnesení č. 5/Z27 bylo schváleno. PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. STR 57_15 mezi Nadací ČEZ, a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí příspěvku ve výši 15 300 Kč obci na akci „Výsadba ovocných stromů v obci Petrovice“.

Usnesení č. 6/Z27 bylo schváleno. PRO: 9 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:45 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 10. 12. 2015 v 19 hodin na obecním úřadě.

Dne 26. listopadu 2015 zapsal: Roman Hájek

Zápis ověřili: Jana Čeperová, František Bílek

Starostka obce: Irena Závišková