Zápis z 28. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 28. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 10. prosince 2015

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvena je Jana Čeperová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Dalibora Závišku.

Program

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení programu

3. Projednání úkolů z minulého zasedání

4. Rozpočtové opatření č. 13/2015

5. Schválení rozpočtu na rok 2016

6. Schválení smlouvy o bezúplatném převodu majetku z DSO Moravskokrumlovsko

7. Různé

8. Závěr

Průběh zasedání

1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

2. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 13/2015, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2016, viz příloha.

Usnesení č. 3/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku z DSO Moravskokrumlovsko mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice. Jedná se o převod pivních setů v celkové ceně 11 132 Kč.

Usnesení č. 4/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. Starostka informovala ZO o situaci vzniklé v důsledku soudního sporu s dodavatelem energií Energie pod kontrolou.

Usnesení č. 5/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. ZO projednalo a schválilo Příkaz č. 1/2015 k provedení řádné inventarizace a závazků ke dni 31.12.2015 včetně složení Ústřední inventarizační komise, Dílčí inventarizační komise a Likvidační komise.

Usnesení č. 6/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. ZO projednalo a schválilo pořízení 500 ks propagačního materiálu obce za cenu 3 Kč/ks. Tento materiál obec pořizuje ve spolupráci s MěKS Moravský Krumlov. Částku 1500 Kč zaplatí obec v letošním roce.

Usnesení č. 7/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. ZO vzalo na vědomí Protokol o kontrole č. 859/15/783 z provedené kontroly OSSZ Znojmo.

Usnesení č. 8/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. Starostka informovala ZO o vydání kolaudačního souhlasu o povoleném užívání stavby „Mokřadní prvky v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova“.

Usnesení č. 9/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o konání Silvestrovské zábavy dne 31.12.2015.

Usnesení č. 10/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

12. ZO projednalo a schválilo pořízení softwaru pro účetní ke zpracování mezd v částce cca 3000 Kč.

Usnesení č. 11/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

13. ZO projednalo a schválilo pachtovní smlouvu mezi obcí Petrovice a společností PREMIX, spol. s r. o. se sídlem v Šatově. Předmětem smlouvy je pacht obecním pozemků v trati Kokusové hory o celkové výměře 1,7613 ha za cenu 4403 Kč ročně. Smlouva je sjednána na dobu určitou od 1.1.2015 do 31.12.2025.

Usnesení č. 12/Z28 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

14. Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:25 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 7. 1. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

Dne 10. prosince 2015 zapsal: Roman Hájek

Zápis ověřili: Helena Janštová, Dalibor Záviška

Starostka obce: Irena Závišková