Zápis z 29. zasedání ZO Petrovice dne 30. 1. 2020

Z Á P I S

z 29. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 30. ledna 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Helena Janštová a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Koncepce budoucího nakládání s odpady v obci
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z29-30.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo koncepci budoucího nakládání s odpady v obci. Náklady na likvidaci odpadů každoročně vzrůstají. V následujícím čísle obecního zpravodaje bude vložen anketní lístek ke zjištění zájmu občanů o třídění bioodpadů, plastu a papíru. Na základě výsledků ankety bude zvolen další postup.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z29-30.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost R. J. o odkoupení části obecních parcel v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova – p. č. 2707/3, druh pozemku ostatní plocha a p. č. 2706/1, druh pozemku lesní pozemek o celkové ploše cca 180 m2. ZO schválilo záměr na prodej těchto částí uvedených parcel, který bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu. Zájemce si nechá zhotovit na své náklady příslušný geometrický plán.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z29-30.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh geometrického plánu č. 445-580/2019 vypracovaný ing. Milošem Pelantem, Geodézie Podyjí, Znojmo na rozdělení obecních parcel p. č. 6/1 a 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, který si nechal zhotovit pan J. H. v návaznosti na usnesení č. 5/Z23-24.10.2019. Nově vznikne parcela p. č. 6/6 o výměře 76 m2, druh pozemku ostatní plocha. ZO schválilo prodej tohoto pozemku jedinému uchazeči p. J. H. za cenu 50 Kč/m2, tj. celkem 3800 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z29-30.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SDH o prominutí poplatku za nájem sálu při pořádání plesu, který se konal v sobotu 25. 1. 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z29-30.1.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Programu Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu 117D8210H – Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku, název akce: „Petrovice – dětské hřiště u kulturního domu, doplnění sportovních prvků“.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z29-30.1.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 13. 2. 2020 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 30. ledna 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková