Zápis z 29. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 29. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 7. ledna 2016

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluven je Dalibor Záviška. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Tomáše Vespalce.

Program

1. Zahájení zasedání

2. Projednání a schválení programu

3. Projednání úkolů z minulého zasedání

4. Rozpočtové opatření č. 14/2015

5. Schválení prodeje obecní parcely p. č. 2282/3 v k. ú. Petrovice u M. Krumlova

6. Informace k dodavateli energií

7. Různé

8. Závěr

Průběh zasedání

1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

2. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z29 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

3. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 14/2015, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z29 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

4. ZO projednalo a schválilo prodej obecní parcely p. č. 2282/3 o výměře 346 m2 (lesní pozemek) v k. ú. Petrovice u M. Krumlova panu Stanislavu Štrosovi, Lesonice 106, za cenu 5 882 Kč.

Usnesení č. 3/Z29 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

5. Starostka informovala ZO o aktuální situaci s dodavatelem energií. Dosavadní dodavatel energií pro obec společnost Energie pod kontrolou uzavřel jménem obce smlouvu na dodávky energií se společností Energie Pro do konce roku 2019. ZO projednalo a schválilo výpověď plné moci společnosti Energie pod kontrolou na zastupování s dodavateli energií. ZO pověřuje starostku zajistit právní analýzu současného stavu ve spolupráci s ostatními starosty v regionu.

Usnesení č. 4/Z29 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

6. ZO projednalo a schválilo žádost SVJ Petrovice o souhlas obce se zasahováním stavby nad obecní pozemek p. č. 613/8. Jedná se o přesah zateplení bytového domu č.p. 136 o 15 cm z každé strany bytového domu.

Usnesení č. 5/Z29 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

7. Starostka informovala ZO o zasedání Mikroregionu Moravskokrumlovsko, které se konalo v Petrovicích dne 17. 12. 2015.

Usnesení č. 6/Z29 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

8. ZO projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice o pořádání hasičského plesu dne 15. 1. 2016.

Usnesení č. 7/Z29 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

9. ZO projednalo a schválilo pořádání dětského maškarního plesu dne 23. 1. 2016.

Usnesení č. 8/Z29 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

10. ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o prominutí poplatku za pronájem sálu za Silvestrovskou zábavu dne 31. 12. 2015.

Usnesení č. 9/Z29 bylo schváleno. PRO: 8 PROTI: 0 ZDRŽEL SE: 0

11. ZO vzalo na vědomí poděkování občana A. Dymla za vybudování kanalizace v naší obci.

12. Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:25 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 21. 1. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

Dne 7. ledna 2016 zapsal: Roman Hájek

Zápis ověřili: Eva Grunová, Tomáš Vespalec

Starostka obce: Irena Závišková