Zápis z 30. zasedání ZO Petrovice dne 13. 2. 2020

Z Á P I S

z 30. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 13. února 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Kolkopová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání žádosti CK Nova s.r.o., Znojmo
 5. Informace starostky ohledně veřejně prospěšných prací
 6. Různé
 7. Diskuse
 8. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:10 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z30-13.2.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo výsledek ankety na třídění odpadu v obci. Odpovědělo 94 majitelů nemovitostí s tímto výsledkem: kompostéry 71 ks (2x velikost 900 l, 9x 1050 l, 24x 1400 l a 36x 2000 l), žluté nádoby na plast 82 ks (41x 120 l a 41x 240 l), modré nádoby na papír 67 ks (40 x 120 l a 27x 240 l). Problematika bude dále řešena ve spolupráci s DSO Moravskokrumlovsko.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z30-13.2.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost CK Nova s.r.o., Znojmo a schválilo možnost bezplatného příležitostného parkování autobusu této společnosti na autobusové zastávce.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z30-13.2.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení o uzavření MŠ Petrovice v době jarních prázdnin 2020.

 

 1. Starostka seznámila ZO s aktuálním vývojem situace na trhu práce a možností zřízením místa VPP.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohodu o zajištění údržby připojení sousedních nemovitostí k silnicím – sjezdy/komunikační připojení mezi SÚS JMK a obcí Petrovice. Jedná se o údržbu sjezdu z obecní komunikace (polní cesta Chmelinka) na silnici III. třídy číslo 4139 ve směru Petrovice – Lesonice.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z30-13.2.2020 bylo schváleno.

 

 

 1. Starostka seznámila ZO s aktuálními informacemi v SDH. ZO pověřilo starostu SDH Petrovice Libora Bognera vyplněním příslušných dokumentů nutných pro pokračování činnosti sboru.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z30-13.2.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Státní pozemkový úřad, pracoviště Brno o vyčištění struhy na p. č. 2120.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z30-13.2.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o pořádání Masopustní zábavy dne 7. 3. 2020 v kulturním domě. Současně ZO schválilo konání ochotnického divadla od 15. 3. do 4. 4. 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z30-13.2.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:35 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 27. 2. 2020 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 13. února 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková