Zápis z 31. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 31. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 4. února 2016

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Dalibora Závišku.

 

Program:         1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Různé
 4. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1.  Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z31 bylo schváleno.                    PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o přípravě dne otevřených dveří na ČOV, který se bude konat ve čtvrtek 11. 2. 2016.

 

 1. Starostka informovala ZO o připravované akci na společnou propagaci památek v obcích Bohutice, Miroslav, Moravský Krumlov, Petrovice a Vedrovice.

 

 1. Starostka informovala ZO o probíhajícím čištění studní v majetku obce.

 

 1. ZO projednalo stížnost občanů na opakované znečišťování ovzduší spalováním nevhodného otopu panem H. ZO pověřilo starostku zasláním písemného upozornění jmenovanému.

Usnesení č. 2/Z31 bylo schváleno.                    PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SPK Petrovice o pořádání masopustní taneční zábavy v sobotu dne 13. 2. 2016 v kulturním domě.

Usnesení č. 3/Z31 bylo schváleno.                    PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o grafickém návrhu webové prezentace www.petrovice.com připraveném dodavatelem Symphony Studio, Třebíč. ZO projednalo změny návrhu a pověřilo starostku projednat je s dodavatelem.

Usnesení č. 4/Z31 bylo schváleno.                    PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:30 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 18. 2. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 4. února 2016 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili: Helena Janštová, Dalibor Záviška

 

starostka obce:            Irena Závišková