Zápis z 32. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 18. února 2016

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvena je Eva Grunová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Tomáše Vespalce.

 

Program:          1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Zpráva inventarizační komise
 4. Různé
 5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z32 bylo schváleno.                     PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí odložení projednání zprávy inventarizační komise na příští zasedání ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost společnosti Premix s. r. o. o souhlas vlastníka pozemku s klučením vinice p. č. 2469 o výměře 1262 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 2/Z32 bylo schváleno.                     PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330033163/001 mezi obcí Petrovice a společností E.ON Distribuce, a.s.. Jedná se o zřízení el. přípojky realizované pod názvem „Petrovice – Daňhel: NN příp. kab. příp.“ na obecní parcele p. č. 16/1.

Usnesení č. 3/Z32 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/82527 mezi Vodárenskou akciovou společností a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod kanalizací pro odběrné místo 70716-84 Petrovice, p. č. st. 206 (kabiny a hřiště).

Usnesení č. 4/Z32 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o nájmu movité věci mezi Vodárenskou akciovou společností a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je nájem vodoměru určeného ke snížení stočného – zálivku. Roční nájemné činí 409 Kč bez DPH.

Usnesení č. 5/Z32 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohodu o způsobu provedení údržby ochranných pásem vedení ČEPS, a.s., a nápravě vadného stavu s vlastníkem nemovitosti (pozemku) mezi obcí Petrovice a ČEPS, a.s. Předmětem dohody je údržba ochranného pásma pod vedením 400 kV na pozemcích p. č. 2069 a 2172 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 6/Z32 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/70716026 mezi Vodárenskou akciovou společností a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod kanalizací pro odběrné místo 70716-26 Petrovice (obecní úřad).

Usnesení č. 7/Z32 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/71006422 mezi Vodárenskou akciovou společností a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod kanalizací pro odběrné místo 70716-75 Petrovice (kulturní dům).

Usnesení č. 8/Z32 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/71007343 mezi Vodárenskou akciovou společností a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod kanalizací pro odběrné místo 70716-83 Petrovice (mateřská škola).

Usnesení č. 9/Z32 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/71007344 mezi Vodárenskou akciovou společností a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod kanalizací pro odběrné místo 70716-85 Petrovice (MŠ – byt).

Usnesení č. 10/Z32 bylo schváleno.                  PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/71020384 mezi Vodárenskou akciovou společností a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody a odvádění odpadních vod kanalizací pro odběrné místo 70716-110 Petrovice (hasičská zbrojnice).

Usnesení č. 11/Z32 bylo schváleno.                  PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu č. 07/25092 mezi Vodárenskou akciovou společností a.s. a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je dodávka pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu pro odběrné místo 70716-113 Petrovice (venkovská usedlost).

Usnesení č. 12/Z32 bylo schváleno.                  PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:20 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 17. 3. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 18. února 2016 zapsal: Roman Hájek

 

zápis ověřili:      Jana Čeperová, Tomáš Vespalec

 

starostka obce: Irena Závišková