Zápis z 33. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 33. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 17. března 2016

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvena je Helena Janštová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Františka Bílka.

 

Program:          1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 2/2016
 4. Různé
 5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z33 bylo schváleno.                     PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo zprávu inventarizační komise o provedení inventury za rok 2015.

  

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2/2016, příjmy 2 000 Kč, výdaje 102 000 Kč, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z33 bylo schváleno.                     PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost o postoupení smlouvy „Kanalizační přípojky k nemovitostem – obec Petrovice“, bod b) zajištění odborné pomoci a dozoru při realizaci přípojek od firmy Oldřich Štěrba na firmu Ing. Iva Mejzlíková, Třebíč.

Usnesení č. 3/Z33 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o přípravě akce „Moravskokrumlovsko na kole 2016“, která se bude konat v sobotu 18. 6. 2016.

Usnesení č. 4/Z33 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo zaměstnání pracovníků Marcely Tomečkové a Karla Tréška v měsíci dubnu pod obcí. Jejich plat bude v tomto měsíci hrazen z obecního rozpočtu.

Usnesení č. 5/Z33 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo přípravu zahájení sezóny v doškové chalupě v sobotu dne 23. 4. 2016.

Usnesení č. 6/Z33 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo nabídku DSO Moravskokrumlovsko a schválilo pořízení party stanu o rozměrech 3 x 6 m. Celková cena činí 13 851 Kč, část nákladů hradí DSO a doplatek obec bude činit cca 2 600 Kč.

Usnesení č. 7/Z33 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:05 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 31. 3. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 17. března 2016 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, František Bílek

starostka obce: Irena Závišková