Zápis z 34. zasedání ZO Petrovice dne 16. 4. 2020

Z Á P I S

z 34. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 16. dubna 2020

od 19 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení výběru dodavatele opravy chodníku a vsakovacích objektů
 5. Schválení Smlouvy o vkladu majetku (vodovod na pozemcích p. č. 1711/1, 1703/3, 2981 a 13 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova) do svazku obcí VAK Třebíč
 6. Projednání nabídky Cyklo klubu Znojmo na podporu cestovního ruchu v regionu Znojemsko
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z34-16.4.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele vsakovacích objektů. Nejnižší nabídku ve výši 260 022 Kč bez DPH podala společnost COLAS CZ, a.s. ZO schválilo tuto firmu jako zhotovitele této zakázky a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z34-16.4.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo výsledek výběrového řízení na výběr dodavatele na opravu chodníku podél místní komunikace. Nejnižší nabídku ve výši 430 808,07 Kč bez DPH podala firma Geo-stav Valeč s.r.o. ZO schválilo tuto firmu jako zhotovitele této zakázky a pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z34-16.4.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku (vodovod na pozemcích p. č. 1711/1, 1703/3, 2981 a 13 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova) mezi obcí Petrovice a vodovody a kanalizace, svazek obcí se sídlem v Třebíči, do svazku obcí VAK Třebíč. Dále ZO schválilo Zápis o předání a převzetí majetku do hospodaření svazku obcí VAK Třebíč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z34-16.4.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo nabídku Cyklo klubu Znojmo na podporu cestovního ruchu v regionu Znojemsko. Obec Petrovice nabídne možnost bezplatné prohlídky doškové chalupy pro zaměstnance IZS.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z34-16.4.2020 bylo schváleno.

 

 1. 7. ZO projednalo žádost P. K. a schválilo záměr na prodej části pozemku p. č. 1700/1 o výměře cca 40 m2 a 6/1 o výměře cca 15 m2. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu. Žadatel si nechá zhotovit geometrický plán na vlastní náklady.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z34-16.4.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o přidělení dotace od Nadace ČEZ ve výši 24 900 Kč na projekt „Pořízení šicího stroje pro obec Petrovice“.

 

 1. ZO schválilo projektovou dokumentaci pro manžele H., který vypracovala Alena Danielová, Višňové. Jedná se o vodovodní přípojku a STL plynovodní přípojku z řadu v místní komunikaci p. č. 1703/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova k parcele p. č. 8/1 v SJM manželů H.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z34-16.4.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:40 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 7. 5. 2020 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 16. dubna 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková