Zápis z 34. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 34. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 31. března 2016

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvena je Jana Čeperová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Dalibora Závišku.

 

Program:          1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Projednání návrhu závěrečného účtu obce za rok 2015
 4. Různé
 5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z34 bylo schváleno.                     PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo návrh závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2015. Návrh bude vyvěšen na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ Petrovice v době hlavních prázdnin od 18. 7. do 31. 8. 2016.

Usnesení č. 2/Z34 bylo schváleno.                     PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o provedené bezpečnostní prověrce obecních budov ze dne 18. 3. 2016

Usnesení č. 3/Z34 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení 3 kontejnerů na plastový odpad. Kontejnery budou zapůjčeny zdarma od společnosti EKO-KOM, a.s.

Usnesení č. 4/Z34 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a neschválilo nabídku manželů Knotkových na pronájem pozemku p. č. 2830 v k. ú. Petrovice.

Usnesení č. 5/Z34 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo pořízení 200 ks turistických vizitek doškové chalupy a 20 ks turistických deníků za cenu cca 2300 Kč.

Usnesení č. 6/Z34 bylo schváleno.                    PRO: 8                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:45 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 14. 4. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 31. března 2016 zapsal:       Roman Hájek

zápis ověřili:      Helena Janštová, Dalibor Záviška

starostka obce: Irena Závišková