Zápis z 35. zasedání ZO Petrovice dne 7. 5. 2020

Z Á P I S

z 35. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 7. května 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Blanka Bodanská a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace starostky o uzavření Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku s Úřadem práce ČR
 5. Informace hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka
 6. Projednání úsporných opatření
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:20 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhya doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z35-7.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o uzavření Dohody o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku mezi obcí Petrovice a Úřadem práce ČR, kontaktní pracoviště Znojmo. Jedná se o zřízení pracovního místa pro zaměstnance Milana Horkého od 1. 5. do 31. 10. 2020.

 

 1. Starostka seznámila ZO s informací hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Bohumila Šimka o aktuální nepříznivé ekonomické situaci JMK způsobené pandemií koronaviru a následném pozastavení rozhodování o podaných žádostech o dotace z rozpočtu JMK do měsíce září letošního roku. Vzhledem k této situaci se ZO rozhodlo z úsporných důvodů odstoupit od vybudování vsakovacích objektů podél rekonstruované místní komunikace.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z35-7.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo přistoupení obce k Výzvě Sdružení místních samospráv ČR a hejtmanů několika krajů, aby stát podpořil obce posílením jejich rozpočtových zdrojů, aby mohly obce realizovat připravené investiční projekty ve snaze rozhýbat regionální ekonomiku. ZO pověřuje starostku a místostarostu vyplněním příslušných dokumentů.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z35-7.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možná úsporná opatření vzhledem k předpokládanému snížení daňový příjmů vůči schválenému rozpočtu a uložilo finančnímu výboru připravit příslušné podklady.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z35-7.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo obnovení provozu MŠ Petrovice a školní kuchyně od 25. 5. 2020 za předpokladu, že budou dodržena doporučení dle metodiky Ministerstva školství v návaznosti na doporučení Ministerstva zdravotnictví.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z35-7.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o schválení dotace Ministerstva životního prostředí na realizaci projektu „Petrovice – interakční prvek IP (alej)“ z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace (změna) na akci „Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“. Rozhodnutí je vydáno Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu převodu dotace do roku 2020.

 

 1. Starostka seznámila ZO s Protokolem o kontrole plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost stavebníka D. Ř. o souhlasné stanovisko se stavbou „RD Petrovice 113, nová okna ve fasádě“.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z35-7.5.2020 bylo schváleno.

 

 1. 12. Starostka informovala ZO o zahájení stavebního řízení na akci „Lesonice – odkanalizování obce“.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:40 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 21. 5. 2020 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 7. května 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková