Zápis z 35. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 35. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 14. dubna 2016

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:          1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Projednání souhlasu s přístavbou RD čp. 66
 4. Projednání souhlasu vlastníka pozemku s klučením vinice
 5. Organizace zahájení 3. sezóny prohlídek v doškové chalupě dne 23. 4. 2016
 6. Různé
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z35 bylo schváleno.                     PRO: 9                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 1. ZO projednalo žádost investora B. a vyjádřilo souhlas se stavbou „Přístavba rodinného domu č. p. 66“ na parcele 1699/38 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 2/Z35 bylo schváleno.                     PRO: 9                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost společnosti Premix a schválilo souhlas vlastníka pozemku s klučením vinice na parcelách p. č. 2444, 2445, 2446, 2447, 2448 a 2470 o celkové klučené ploše 8849 m2.

Usnesení č. 3/Z35 bylo schváleno.                     PRO: 9                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo organizaci zahájení 3. sezóny prohlídek v doškové chalupě, které proběhne v sobotu dne 23. 4. 2016.

Usnesení č. 4/Z35 bylo schváleno.                    PRO: 9                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí Dohodu o vzájemné spolupráci a zajištění akce 5 + 1 mezi městem Miroslav, obcemi Bohutice, Petrovice, Vedrovice, Městským kulturním střediskem Moravský Krumlov a Kulturním a informačním centrem Ivančice. Předmětem dohody je zajištění vzájemné spolupráce při konání akce Za památkami regionu, akce 5 + 1, konané v období od 15. 4. do 31. 8. 2016.

Usnesení č. 5/Z35 bylo schváleno.                    PRO: 9                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti Kavyl na údržbu trávníku a vysazených dřevin na mokřadech v letošním roce za celkovou cenu 60 315 Kč bez DPH.

Usnesení č. 6/Z35 bylo schváleno.                    PRO: 9                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost stavebníka T. a schválilo souhlas vlastníka pozemku p. č. 2100 s provedením oplocení pozemku p. č. 440/8 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 7/Z35 bylo schváleno.                    PRO: 9                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o reklamaci ČOV. Jedná se o plísně vznikající na vnitřní části dřevěné střešní konstrukce v prostoru nad nádržemi. Dle vyjádření zhotovitele firmy VHS je reklamace neoprávněná, neboť plíseň vzniká v důsledku nadměrné vlhkosti v uvedeném prostoru. Zhotovitel navrhuje snížit vlhkost instalací odvětrávacích střešních turbín. ZO uložilo starostce požádat o vyjádření projektanta objektu.

Usnesení č. 8/Z35 bylo schváleno.                    PRO: 9                         PROTI: 0                       ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:20 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 28. 4. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 14. dubna 2016 zapsal:       Roman Hájek

zápis ověřili:      Jana Čeperová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková