Zápis z 36. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 36. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 28. dubna 2016

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Tomáše Vespalce.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 3/2016
 4. Smlouva na kanalizační přípojky – Ing. Ivana Mejzlíková
 5. Strategie MAS 2014-2020
 6. Organizační zajištění setkání seniorů dne 29. 5. 2016
 7. Organizační zajištění akce Moravskokrumlovsko na kole dne 18. 6. 2016
 8. Různé
 9. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1.  Starostka obce zahájila v 19:15 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z36 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3/2016, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z36 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo Cesi smlouvy o dílo č. 7/2014 z 19. 10. 2014 (kanalizační přípojky) mezi obcí Petrovice a ing. Ivanou Mejzlíkovou, Třebíč a pověřilo starostku podepsáním smlouvy o dílo č. 2/2016.

Usnesení č. 3/Z36 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí znění Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Živé pomezí na období 2014 – 2020 subjektu: Místní akční skupina Živé pomezí Krumlovsko – Jevišovicko, z. s., Okružní 394, Moravský Krumlov, 672 01, IČ: 27037215, a souhlasilo s realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území MAS Živé pomezí na období 2014 – 2020 na svém správním území.

Usnesení č. 4/Z36 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění setkání seniorů dne 29. 5. 2016.

Usnesení č. 5/Z36 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo organizační zajištění akce Moravskokrumlovsko na kole dne 18. 6. 2016. V naší obci bude zastávka u doškové chalupy.

Usnesení č. 6/Z36 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o udělení dotace ve výši 200 000 Kč z Jihomoravského kraje na akci „Oprava krizových míst na chodnících v obci Petrovice“ v rámci Programu rozvoje venkova Jihomoravského kraje. ZO pověřilo starostku zajištěním navazujících činností pro přípravu akce.

Usnesení č. 7/Z36 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o termínu konání Malého festivalu loutky ve dnech 1. 9. až 4. 9. 2016. ZO navrhuje představení v termínu pátek 2. 9. v 18 hodin v kulturním domě.

Usnesení č. 8/Z36 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo nabídku obchodního zástupce Znojemského deníku na možnost distribuce letáku 5+1 (na prohlídku doškové chalupy) ve Znojemském, Brněnském a Třebíčském deníku. ZO schválilo distribuci letáku pouze ve Znojemském deníku.

Usnesení č. 9/Z36 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo obsazení jednoho místa v rámci veřejně prospěšných prací na rok 2016 Lucií Havelkovou z Lesonic, která byla jediným vhodným uchazečem splňujícím podmínky úřadu práce.

Usnesení č. 10/Z36 bylo schváleno.                          PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:50 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve středu 11. 5. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 28. dubna 2016 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, Tomáš Vespalec

starostka obce: Irena Závišková