Zápis z 38. zasedání ZO Petrovice dne 29. 6. 2020

Z Á P I S

z 38. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného v pondělí 29. června 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Blanka Bodanská. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 5/2020
 5. Schválení Závěrečného účtu obce Petrovice za rok 2019
 6. Schválení přijatých nápravných opatření
 7. Schválení účetní závěrky obce Petrovice za rok 2019
 8. Schválení účetní závěrky MŠ Petrovice za rok 2019
 9. Schválení Smlouvy o vkladu majetku (prodloužení vodovodu) do svazku VAK Třebíč
 10. Projednání žádosti o odkup části obecní parcely p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Průběh zasedání:

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:25 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z38-29.6.2020bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 5/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z38-29.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Závěrečný účet za rok 2019 s výhradou a přijalo nápravná opatření k odstranění chyb a nedostatků.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z38-29.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku obce Petrovice za rok 2019.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z38-29.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Účetní závěrku příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice za rok 2019.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z38-29.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek příspěvkové organizace Mateřská škola Petrovice za rok 2019.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z38-29.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku (prodloužení vodovodu 2011, lokalita Farská zahrada) do svazku VAK Třebíč.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z38-29.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost D. K. o koupi části obecní parcely p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 130 m2. Jedná se o pozemek nad sklepem žadatele. ZO schválilo přijetí záměru na prodej části uvedené parcely, tento bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu. Geometrický plán na oddělení příslušné části parcely nechá žadatel zhotovit na své náklady.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z38-29.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelového finančního příspěvku č. OSV/58/2020 mezi Obcí Petrovice a Městem Moravský Krumlov. Jedná se o příspěvek obce ve výši 9800 Kč na spolufinancování sociálních služeb na rok 2020.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z38-29.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k žádosti Ing. Jiřího Pavlů, Jihlava, o vyjádření ke stavbě energetického díla pro stavební řízení a realizaci stavby. Jedná o zhotovení elektrické přípojky pro stavbu „Petrovice – Závišková NN příp. kab. př.“.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z38-29.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Žádost o sjednocení podmínek zaslanou Státnímu fondu životního prostředí ČR. Jedná se o sjednocení a úpravu finančně provozních podmínek za období 2007-2013 a 2014-2020 v rámci svazku VODOVODY A KANALIZACE, DSO Třebíč.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z38-29.6.2020 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o neschválení dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu Podpora rozvoje venkova v JMK pro rok 2020 na akci „Oprava chodníku podél místní komunikace“. Důvodem je snížení finančních prostředků v rozpočtu JMK.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK v rámci dotačního programu Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následná péče o zeleň na území JMK v roce 2020 mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Jedná se o dotaci ve výši 50 000 Kč na akci „Následná péče o zeleň v obci Petrovice“.

výsledek hlasování:   PRO:8                         PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z38-29.6.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 22:05 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 16. 7. 2020 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 29. června 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková