Zápis z 38. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 38. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 26. května 2016

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluveni jsou Eva Grunová a František Bílek. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 4/2016
 4. Různé
 5. Závěr

 

 

 

Průběh zasedání:

 

 1.  Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z38 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4/2016, viz příloha (příjmy 117 000 Kč, výdaje 157 000 Kč, financování 40 000 Kč).

Usnesení č. 2/Z38 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze zasedání kontrolního výboru konaného dne 11.5.2016.

Usnesení č. 3/Z38 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí Zápis ze zasedání finančního výboru konaného dne 11.5.2016.

Usnesení č. 4/Z38 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Moravskokrumlovsko za rok 2015.

Usnesení č. 5/Z38 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Darovací smlouvu mezi obcí Lesonice a obcí Petrovice. Předmětem daru je finanční příspěvek obce Lesonice ve výši 5 000 Kč na přípravu akce Setkání seniorů konané v Petrovicích dne 29. 5. 2016.

Usnesení č. 6/Z38 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo č. 4/2016 mezi obcí Petrovice a Ing. Ivanou Mejzlíkovou, Třebíč. Předmětem smlouvy je zajištění výběrového řízení, vyjádření veřejnoprávních orgánů a správců sítí a dozor stavby při realizaci pro akci „Oprava chodníků po kanalizaci“ za celkovou cenu 27 000 Kč.

Usnesení č. 7/Z38 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace na realizaci akce „Oprava krizových míst na chodnících v obci Petrovice“ ve výši 200 000 Kč.

Usnesení č. 8/Z38 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Petrovice a Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje. Předmětem smlouvy je oprava komunikace II/413 Dobelice – Hostěradice na pozemcích ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 9/Z38 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les. Jedná se o pokácení 5 stromů na parcele p.č. 1697/1 ve vlastnictví obce. Uvedené stromy kolidují s opravou propustků a brání provedení funkčního odvodnění vozovky v rámci opravy silnice v akci „II/413 Dobelice – Hostěradice“.

Usnesení č. 10/Z38 bylo schváleno.                          PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet svazku Vodovody a kanalizace za rok 2015.

Usnesení č. 11/Z38 bylo schváleno.                          PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zřízení věcného břemene č. ZN-014330035509/001 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene za stavbu „Petrovice – Veleba: NN přip. kab. příp.“ na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 1699/2 v k. ú. Petrovice.

Usnesení č. 12/Z38 bylo schváleno.                          PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o prvním pracovním setkání škol a zřizovatelů v rámci projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko“.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:05 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 9. 6. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 26. května 2016 zapsal:              Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková