Zápis z 39. zasedání ZO Petrovice dne 16. 7. 2020

Z Á P I S

z 39. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 16. července 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 6 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Jana Čeperová, Eva Grunová a Arnošt Dyml. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace starostky o probíhající rekonstrukci MŠ
 5. Různé
 6. Diskuse
 7. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:15 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z39-16.7.2020 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o průběhu prací na opravě mateřské školy. V současnosti probíhá rekonstrukce elektroinstalace, následovat bude výměna střešní krytiny.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci na akci „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“. Budou osloveny společnosti Zahradnické úpravy s.r.o., Brno, IČ: 27707113, Kavyl s.r.o., Mohelno, IČ: 49975358 a Ekostavby Brno, IČ: 46974687. Termín pro doručení nabídek končí dne 5. 8. 2020 v 17 hodin, otevírání obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení proběhne dne 6. 8. 2020 v 18 hodin.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z39-16.7.2020 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o konání loutkového divadelního představení v rámci Malého festivalu loutky, a to v pátek 4. 9. v 18 hodin představení „O Popelce“.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o vkladu majetku (Petrovice – prodloužení vodovodu a kanalizace, lokalita Za Humny) do svazku VAK Třebíč. Dále ZO schválilo Zápis o předání a převzetí majetku do hospodaření svazku obcí VAK Třebíč.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z39-16.7.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Závěrečný účet DSO Moravskokrumlovsko za rok 2019.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti ZMES Znojmo na opravu poškozených izolátorů veřejného osvětlení na 5 podpěrných bodech v celkové ceně 5000 Kč bez DPH. Termín opravy je do 31. 8. 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z39-16.7.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo mezi obcí Petrovice a firmou COLAS CZ, a.s., Praha. Dodatkem se mění předmět díla (Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice) o vícepráce a méněpráce. Cena díla se dodatkem snižuje o 170 855,24 Kč bez DPH, tzn., že cena díla činí nově 4 067 212,82 Kč bez DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 6                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z39-16.7.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:05 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 6. 8. 2020 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 16. července 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková