Zápis z 40. zasedání ZO Petrovice dne 6. 8. 2020

                                                   

Z Á P I S

ze 40. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 6. srpna 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Blanka Bodanská a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Arnošta Dymla.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace starostky o probíhající rekonstrukci MŠ
 5. Rozpočtové opatření č. 6/2020
 6. Schválení výběru dodavatele prací na akci: „Petrovice-interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“
 7. Schválení Výzvy k podání nabídky a Zadávací dokumentace na akci „Petrovice – dětské hřiště u kulturního domu, doplnění sportovních prvků“
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

 

Průběh zasedání:

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z40-6.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o průběhu prací na opravě mateřské školy. V současnosti se dokončuje rekonstrukce elektroinstalace, probíhá oprava střešního pláště a instalace podhledů ve třídách.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z40-6.8 2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výsledek zadávacího řízení na akci „Petrovice – interakční prvek nad Vévozem IP (alej)“. Byly doručeny 3 cenové nabídky, jako nejvhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší cenou, kterou podala firma Zahradnické úpravy s.r.o., Brno, IČ: 27707113, ve výši 817 679 Kč bez DPH. ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z40-6.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Výzvu k podání nabídky a Zadávací dokumentaci na akci „Petrovice – dětské hřiště u kulturního domu, doplnění sportovních prvků“. Budou osloveny 3 společnosti: hřiště.cz, s.r.o., Brno, IČ: 28354303, Dřevoartikl, spol. s r.o., Znojmo, IČ: 26306921 a Elephant smile CZ, s.r.o., Ježov, IČ: 29303052. Termín pro doručení nabídek končí dne 27. 8. 2020 v 18 hodin, otevírání obálek s nabídkami a jejich vyhodnocení proběhne dne 27. 8. 2020 od 18 hodin.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z40-6.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo vícepráce provedené v rámci akce „Rekonstrukce místních komunikací v obci Petrovice“ firmou COLAS CZ a.s. Jedná se o osazení silniční přídlažby v části komunikace vedoucí od knihovny v celkové částce 44 193,75 Kč s DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z40-6.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku zahradní techniky od firmy Jan Holý Agroservis, Moravský Krumlov. Jedná se o pořízení techniky v rámci dotace od sdružení Energoregion 2020, a to sekačky Honda profi, bubnové sekačky Vari, sady kleští, sady šroubováků, sady klíčů a křovinořezu Husqvarna za celkovou cenu 66 846 Kč včetně DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z40-6.8.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:05 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 27. 8. 2020 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 6. srpna 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková