Zápis z 40. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 40. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 23. června 2016

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 6 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluveni jsou Irena Závišková, Eva Grunová a Tomáš Vespalec. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje místostarosta obce Janu Čeperovou, za ověřovatele zápisu Františka Bílka a Bohumíra Vespalce.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

  1. Projednání a schválení programu
  2. Projednání úkolů z minulého zasedání
  3. Různé
  4. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

  1.  Místostarosta obce zahájil v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

  1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z40 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro RD č. p. 112, Petrovice“ mezi vlastníkem pozemku obcí Petrovice a investorem stavby manželi Horkými, Bří Čapků 842, 67201 Moravský Krumlov. Jedná o stavbu na obecním pozemku p. č. 16/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 2/Z40 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro RD č. p. 20, Petrovice“ mezi vlastníkem pozemku obcí Petrovice a investorem stavby manželi Zipfelovými, Petrovice 86 a Soňou Zipfelovou, Pionýrská 535, 67201 Moravský Krumlov. Jedná o stavbu na obecním pozemku p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 3/Z40 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo a schválilo nabídku paní Marie Kohoutové, Dolní Dubňany na prodej pozemků p. č. 304/9, 612/1, 616/9, 1703/12 a 2842 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o celkové výměře 1041 m2 za cenu 35 Kč/m2.

Usnesení č. 4/Z40 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo a schválilo žádost zástupce místní organizace Českého zahrádkářského svazu Petrovice pana Libora Jelínka o zřízení korespondenční adresy a sídla spolku na adrese Obecního úřadu Petrovice, Petrovice 9.

Usnesení č. 5/Z40 bylo schváleno.                PRO: 6                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Místostarosta obce poděkoval přítomným za účast a pozornost a ukončil zasedání v 19:50 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 14. 7. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 23. června 2016 zapsala: Jana Čeperová

zápis ověřili: František Bílek, Bohumír Vespalec

místostarosta obce: Roman Hájek