Zápis z 41. zasedání ZO Petrovice dne 27. 8. 2020

Z Á P I S

ze 41. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 27. srpna 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 9 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Bohumíra Vespalce.

 

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Informace starostky o probíhající rekonstrukci MŠ
 5. Rozpočtové opatření č. 7/2020
 6. Schválení výběru dodavatele prací na akci: „Petrovice – dětské hřiště u kulturního domu, doplnění sportovních prvků“
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:9             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z41-27.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o průběhu prací na opravě mateřské školy. Je dokončena rekonstrukce elektroinstalace, stropní podhledy a vnitřní výmalba, začala pokládka střešní krytiny.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z41-27.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výsledek zadávacího řízení na akci „Petrovice – dětské hřiště u kulturního domu, doplnění sportovních prvků“. Byly doručeny 3 cenové nabídky, jako nejvhodnější byla vybrána nabídka s nejnižší cenou, kterou podala firma Dřevoartikl, spol. s r.o., Znojmo, IČ: 26306921, ve výši 498 344,55 Kč včetně DPH. ZO pověřilo starostku podpisem smlouvy o dílo.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z41-27.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání hodů ve dnech 12. a 13. září u kulturního domu. Podmínkou je dodržení platných hygienických nařízení.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z41-27.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo nákup křovinořezu v rámci příspěvku Mikroregionu Moravskokrumlovsko a Nadace ČEZ. Doplatek obce bude upřesněn.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z41-27.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí práv k užívání software KEO4 (homebanking, pokladna, účetnictví) mezi ALIS spol. s r. o. a obcí Petrovice. Celková cena činí 19 800 Kč bez DPH, roční udržovací poplatek 4370 Kč bez DPH.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z41-27.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost J. Z. o odkup části obecních parcel p. č. 6/1 a 5/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 50 m2 a 120 m2 v okolí sklepů žadatele. ZO schválilo záměr na prodej části uvedených parcel, tento bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z41-27.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost T. V. o odkup části obecní parcely p. č. 6/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře cca 50 m2 v okolí sklepa žadatele. ZO schválilo záměr na prodej části uvedené parcely, tento bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z41-27.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a P. B., viz příloha. Předmětem smlouvy je odkoupení parcely p. č. 2757/2 do vlastnictví obce.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z41-27.8.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej nebo směnu obecní parcely p. č. 2956 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova o výměře 754 m2, druh pozemku orná půda. Záměr bude uveřejněn na úředních deskách po zákonem stanovenou dobu.

výsledek hlasování:   PRO: 9                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z41-27.8.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 22:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 17. 9. 2020 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 27. srpna 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková