Zápis z 41. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 41. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 14. července 2016

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluveni jsou Jana Čeperová a Eva Grunová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Tomáše Vespalce.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Různé
 4. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z41 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku společnosti DEKPROJEKT s.r.o. na technickou pomoc při odstranění vlhkostních poruch v doškové chalupě za cenu 36 179 Kč včetně DPH.

Usnesení č. 2/Z41 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění kulturní akce – loutkového představení mezi Městským kulturním střediskem, příspěvkovou organizací, Moravský Krumlov a obcí Petrovice. Jedná se o realizaci jednoho loutkového představení v rámci akce „Malý festival loutky“. Obec za představení uhradí částku 1 000 Kč.

Usnesení č. 3/Z41 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Sponzorskou smlouvu mezi AKRAZ, bezpečnostní agentura, s.r.o., Ivančice a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je poskytnutí kamerového systému pro budovu kulturního domu.

Usnesení č. 4/Z41 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka seznámila ZO s výsledkem výběru dodavatele stavby pro akci „Oprava chodníků po kanalizaci, Petrovice“, který provedla hodnotící komise dne 30. 6. 2016. Jako dodavatel byla vybrána firma PELÁN stav, s.r.o., Hrotovice, která nabídla nejnižší cenu ve výši 677 740 Kč včetně DPH. Stavba bude provedena v období od 1. 8. do 9. 9. 2016.

Usnesení č. 5/Z41 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. 7. ZO pověřilo starostku oslovením následujících firem o podání cenových nabídek na sanaci historického objektu doškové chalupy: JOKA Moravský Krumlov s. r. o., OSP spol. s r. o. Moravský Krumlov, Zednictví Vlastislav Solař Petrovice a K.S.H group s. r. o. Hostěradice. Termín doručení cenových nabídek je 22.8. v 17:00, kdy bude provedeno jejich vyhodnocení. ZO schválilo složení výběrové komise pro vyhodnocení došlých nabídek: Roman Hájek, Bohumír Vespalec, Irena Závišková, František Bílek a Helena Janštová. ZO pověřilo starostku uzavřením smlouvy o dílo s vítěznou firmou.

Usnesení č. 6/Z41 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání v 20:50 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 18. 8. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 14. července 2016 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Tomáš Vespalec

starostka obce: Irena Závišková