Zápis z 42. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 42. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 18. srpna 2016

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvena je Jana Čeperová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Dalibora Závišku.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 6/2016
 4. Smlouva o zřízení věcného břemene s Jihomoravským krajem (kanalizace)
 5. Různé
 6. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z42 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 6/2016, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z42 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu zřízení věcného břemene mezi Jihomoravským krajem a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je zřízení věcného břemene za uložení stavby „Splašková kanalizace a ČOV Petrovice“, která je provedena uložením ve vozovce silnice III/4135 v celkové délce 1055m, protlakem pod silnicí III/4135 v délce 17m, překopem vozovky silnice III/4135 v délce 277m na pozemcích p.č. 1711/1, 1711/2 a 1711/7 ve vlastnictví Jihomoravského kraje. Za zřízení věcného břemene obec uhradí částku 122 724,- Kč na základě znaleckého posudku.

Usnesení č. 3/Z42 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o možnosti požádat o dotaci z Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím ORP Moravský Krumlov na opravu havarijního stavu doškové chalupy z důvodu výskytu dřevomorky. ZO pověřilo starostku a místostarostu připravit žádost o podání uvedené dotace.

Usnesení č. 4/Z42 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost stavebníků Bc. Josef Machů a Tereza Machů o souhlasné stanovisko s provedením „Vodovodní přípojky k novostavbě rodinného domu a provozovny kadeřnictví s kosmetikou“ na pozemku p. č. 1706/2 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce.

Usnesení č. 5/Z42 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost ing. Josefa Zipfela o souhlasné stanovisko s provedením stavby „Provozovna kosmetiky, přípojka splaškové kanalizace, stání pro 2 vozidla“ na pozemku p. č. 1699/3 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova ve vlastnictví obce. Podmínkou je uvedení dotčené komunikace do původního stavu včetně povrchové úpravy.

Usnesení č. 6/Z42 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo konání hodové zábavy ve dnech 17. – 18. září 2016.

Usnesení č. 7/Z42 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání v 22:50 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 1. 9. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 18. srpna 2016 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, Dalibor Záviška

starostka obce: Irena Závišková