Zápis z 44. zasedání ZO Petrovice dne 29. 10. 2020

Z Á P I S

ze 44. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 29. října 2020

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvili se Blanka Bodanská a Arnošt Dyml. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Evu Grunovou.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 10/2020
 5. Schválení výsledků výběru zhotovitele akce „Petrovice, polní cesta VC21“
 6. Informace z jednání na ÚZSVM
 7. Projednání dotačních programů MMR Podpora rozvoje regionů 2021
 8. Návrh rozpočtu obce Petrovice na rok 2021
 9. Projednání zprávy finančního výboru
 10. Projednání zprávy kontrolního výboru
 11. Různé
 12. Diskuse
 13. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z44-29.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2020, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z44-29.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo výsledek hodnocení došlých nabídek na realizaci akce „Petrovice, polní cesta VC21“. Byly doručeny 4 nabídky. Nabídku s nejnižší cenou podala společnost Geo-stav s.r.o. Valeč, a to ve výši 4 314 470,89 Kč bez DPH. Akce bude realizována pouze v případě obdržení dotace ze SZIF. ZO pověřilo starostku uzavřením smlouvy o dílo s vítěznou firmou.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z44-29.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o jednání na ÚZSVM ve Znojmě ohledně možnosti odkoupení ½ podílu pozemků p. č. 13/1, 2984, 2985 a st. 250 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova (kulturní dům a okolí). ZO schválilo aktualizovat žádost tak, aby parcela 13/1 byla převedena bezúplatně a ostatní parcely úplatně.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z44-29.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na MMR v rámci dotačního titulu 117D8210 Podpora obnovy a rozvoje venkova, podprogramu DT117d8210A – Podpora obnovy místních komunikací na akci „Rekonstrukce místní komunikace MK-A“ (pod Agrodružstvem).

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z44-29.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z44-29.10.2020 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Zápis č. 5 finančního výboru obce ze dne 28. 10. 2020, viz příloha.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Zápis č. 5 kontrolního výboru obce ze dne 28. 10. 2020, viz příloha.

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení o přerušení provozu MŠ Petrovice v době podzimních prázdnin od 29. do 30. 10. 2020.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu s vlastníky veřejné dopravní a technické infrastruktury mezi obcí Petrovice a F. B. Jedná se o plánované zasíťování parcely p. č. 2763 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z44-29.10.2020 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 22:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 19. 11. 2020 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 29. října 2020 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřily: Jana Kolkopová, Eva Grunová

starostka obce: Irena Závišková