Zápis z 44. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 44. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 15. září 2016

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluveni jsou Eva Grunová a Tomáš Vespalec. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Rozpočtové opatření č. 7/2016
 4. Různé
 5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z44 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 7/2016, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z44 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo stížnosti občanů na zhoršenou kvalitu obsluhy a úklidu v místním pohostinství. ZO pověřuje starostku na tuto skutečnost písemně upozornit nájemkyni pohostinství.

Usnesení č. 3/Z44 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Marie Potůčkové, nájemkyně pohostinství, o instalaci další zásuvky u pultu v místním pohostinství.

Usnesení č. 4/Z44 bylo schváleno.                PRO: 7                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Martina Karandyszewského o souhlas s oplocením pozemku st. 23 v jeho vlastnictví. Jedná se o betonové desky s upravenou pohledovou stranou, která bude směřována k hlavní silnici.

Usnesení č. 5/Z44 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Zbyňka Kyliána o souhlas s vybudováním oplocení pozemků p. č. 512 a 519/1 v jeho vlastnictví. Jedná se o plot z drátěného pletiva, přičemž na parcelu č. 519/1 bude vstup z parcely č. 2100 v majetku obce.

Usnesení č. 6/Z44 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo přijetí Marie Juřenové na veřejně prospěšné práce od 1. 10. 2016 v rámci projektu ESF pro zvýšení možnosti uplatnění na trhu práce „Operační program zaměstnanost – Nové pracovní příležitosti“.

Usnesení č. 7/Z44 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Simony Koníkové a Milana Jakeše na zrušení předkupního práva na pozemky p. č. 70/3  a st. 272 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova v jejich vlastnictví.

Usnesení č. 8/Z44 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání v 21:25 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 29. 9. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 15. září 2016 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Helena Janštová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková