Zápis z 45. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 45. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 29. září 2016

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluven je František Bílek. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Dalibora Závišku a Tomáše Vespalce.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Různé
 4. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z45 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dodatek č. 15 ke smlouvě o svozu a odstranění tříděného odpadu pro obec Petrovice mezi AVE CZ odpadové hospodářství, s. r. o., pobočka Třebíč a obcí Petrovice.

Usnesení č. 2/Z45 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ Petrovice o příspěvek ve výši 8 000 Kč na navýšení mezd zaměstnanců v období září až prosinec 2016 a půjčku ve výši 66 000 Kč za účelem zřízení pracovního zařazení chůvy z dotačního programu. Tato půjčka bude obci vrácena v roce 2017, kdy MŠ získá uvedené finanční prostředky z dotačního projektu.

Usnesení č. 3/Z45 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 8/2016, viz příloha.

Usnesení č. 4/Z45 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci na změnu stavby před dokončením stavebníka Martina Karandyszewského, Petrovice 139.

Usnesení č. 5/Z45 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo souhlasné stanovisko s projektovými záměry – investičními prioritami mateřské školy.

Usnesení č. 6/Z45 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost petrovické chasy o prominutí poplatků za nájem a spotřebovanou elektřinu v kulturním domě během hodů a o úhradu poplatku OSA za hody ve výši 772 Kč.

Usnesení č. 7/Z45 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo přípravu vítání občánků a stanovilo termín na neděli 6. listopadu 2016.

Usnesení č. 8/Z45 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Českého zahrádkářského svazu Petrovice o povolení konání taneční zábavy Vinobraní v sobotu 15. 10. 2016.

Usnesení č. 9/Z45 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání v 21:30 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 13. 10. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 29. září 2016 zapsal Roman Hájek

zápis ověřili: Dalibor Záviška, Tomáš Vespalec

starostka obce: Irena Závišková