Zápis z 46. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 46. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 13. října 2016

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluveni jsou Dalibor Záviška a Helena Janštová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Františka Bílka a Evu Grunovou.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Různé
 4. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:10 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z46 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 9/2016, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z46 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o podání žádosti o dotaci z Havarijního programu Ministerstva kultury v roce 2016 na sanaci venkovské usedlosti s doškovou střechou.

Usnesení č. 3/Z46 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 1/2016 o poskytování cestovních náhrad.

Usnesení č. 4/Z46 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Směrnici č. 2/2016 Inventarizace majetku a závazků.

Usnesení č. 5/Z46 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí Výkaz zisku a ztráty MŠ Petrovice za období září 2016.

Usnesení č. 6/Z46 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o provedené kontrole nahrazující interní audit. Kontrolovány byly subjekty MŠ Petrovice a obec Petrovice.

Usnesení č. 7/Z46 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o schůzce DSO Moravskokrumlovsko.

Usnesení č. 8/Z46 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o bezúplatném převodu majetku mezi DSO Moravskokrumlovsko a obcí Petrovice. Předmětem smlouvy je bezúplatný převod párty stanu 3x6m.

Usnesení č. 9/Z46 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu mezi obcí Petrovice a stavebníky manželi Zipfelovými a Soňou Zipfelovou. Předmětem smlouvy je provedení zpevněné plochy – stání pro 2 osobní vozidla a kanalizační přípojku splaškové kanalizace pro novostavbu provozovny kosmetiky na části obecního pozemku p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 10/Z46 bylo schváleno.                          PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání v 22:10 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 27. 10. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 13. října 2016 zapsal Roman Hájek

zápis ověřili: František Bílek, Eva Grunová

starostka obce: Irena Závišková