Zápis z 47. zasedání ZO Petrovice

 

ZÁPIS

Z 47. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 27. října 2016

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvila se Jana Čeperová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Bohumíra Vespalce a Helenu Janštovou.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Projednání návrhů projektových dokumentací na opravu autobusové zastávky
 4. Různé
 5. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:00 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z47 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o rozhodnutí ministerstva kultury o poskytnutí účelového finančního příspěvku ve výši 100 tis. Kč v rámci Havarijního programu na obnovu nemovité kulturní památky – venkovská usedlost č. p. 10.

Usnesení č. 2/Z47 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO provedlo místní šetření na autobusové zastávce a místních komunikacích s projektantem ing. Kučeříkem. Vzhledem k současným dotačním možnostem ZO rozhodlo se zaměřit přednostně na opravu místní komunikace od RD č. p. 3 po novostavbu Koníková – Jakeš, chodník podél krajské komunikace před RD čp. 128 a opravu autobusové zastávky. ZO pověřilo starostku a místostarostu přípravou žádosti o dotace.

Usnesení č. 3/Z47 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo žádost paní Jany Grácové na odkoupení části parcel ve vlastnictví obce, které slouží jako zahrada za jejím domem. ZO přijalo záměr na prodej parcely p. č. 1449/8 o výměře 16 m2, části parcely p. č. 2707/1 o výměře 67 m2 a části parcely p. č. 2708/2 o výměře 80 m2.

Usnesení č. 4/Z47 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o právu provést stavbu „Vodovodní přípojka pro budovu č. p. 16, Petrovice“ mezi obcí Petrovice a Jednota, spotřební družstvo, Moravský Krumlov. Jedná se o stavbu na pozemku ve vlastnictví obce p. č. 1699/3 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

Usnesení č. 5/Z47 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí reklamační záznam č. 029/016-Z od firmy EVT Stavby s.r.o. Jedná se o reklamaci poklesu potrubí na přípojce k novostavbě manželů Machů. Oprava byla provedena v sobotu 22. 10. 2016.

Usnesení č. 6/Z47 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo přípravu vítání občánků, které proběhne v neděli 6. 11. 2016 v 15 a 16 hodin.

Usnesení č. 7/Z47 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o jednání Místního akčního plánu školy na MěÚ Moravský Krumlov dne 24. 10. 2016.

Usnesení č. 8/Z47 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 20:05 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 10. 11. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 27. října 2016 zapsal Roman Hájek

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková