Zápis z 48. zasedání ZO Petrovice dne 14. 1. 2021

Z Á P I S

ze 48. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 14. ledna 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 7 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvily se Helena Janštová a Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Kolkopovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001771517
 5. Schválení Smlouvy s vlastníkem veřejné dopravní a technické infrastruktury
 6. Projednání zvýšení nájmu za kulturní dům (sál + kuchyňka včetně vybavení)
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:05 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:7             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z48-14.1.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 9001771517 mezi obcí Petrovice a E.ON Distribuce, a.s. Předmětem smlouvy je připojení nové přípojkové skříně umístěné na hranici obecní parcely p. č. 2965 v k.ú. Petrovice u Mor. Krumlova kabelovým vedením NN.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z48-14.1.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu s vlastníkem veřejné dopravní a technické infrastruktury mezi obcí Petrovice a M. M. Jedná se o plánované zasíťování parcely p. č. 2756/1 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z48-14.1.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo výši nájmu za kulturní dům (sál + kuchyňka včetně vybavení) a administrativního poplatku při žádosti o prodej obecního pozemku. Problematika bude dořešena na příštím zasedání ZO.

 

 1. ZO projednalo žádost vlastníků rodinného domu č.p. 105 a schválilo souhlasné stanovisko s uložením potrubí splaškové kanalizace, vodovodního potrubí a vodoměrné šachty na pozemku p. č. 5/1 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova ve vlastnictví obce Petrovice.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z48-14.1.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Jihomoravského kraje Podpora rozvoje venkova Jihomoravského kraje pro rok 2021, dotační titul DT4 Opravy místních komunikací a zvýšení bezpečnosti obyvatel v dopravě na akci „Oprava chodníku podél místní komunikace“.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z48-14.1.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 21:50 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 28. 1. 2021 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 14. ledna 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Kolkopová, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková