Zápis z 48. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 48. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 10. listopadu 2016

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Dalibora Závišku a Janu Čeperovou.

 

Program:        1. Zahájení zasedání

 1. Projednání a schválení programu
 2. Projednání úkolů z minulého zasedání
 3. Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2017
 4. Rozpočtové opatření č. 10/2016
 5. Různé
 6. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:30 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z48 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2017 sestavený finančním výborem. Návrh bude vyvěšen na úředních deskách obce po zákonem stanovenu lhůtu.

Usnesení č. 2/Z48 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí Rozpočtový výhled na období 2017 – 2019.

Usnesení č. 3/Z48 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 10/2016, viz příloha.

Usnesení č. 4/Z48 bylo schváleno.                PRO: 9                         PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost spolku „Petrovanka – dechová hudba, z. s.“ s umístěním sídla spolku v sídle obecního úřadu č. p. 9.

Usnesení č. 5/Z48 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o úspěšnosti projektu MŠ Petrovice z výzvy OP VVV pod názvem „MŠ Petrovice ZN 22“. Současně ZO schválilo zapojení MŠ Petrovice do tohoto projektu.

Usnesení č. 6/Z48 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a neschválilo žádost místních myslivců o zhotovení 2 posedů v prostoru mokřadních prvků.

Usnesení č. 7/Z48 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. 9. ZO projednalo a schválilo žádost MŠ Petrovice o pořízení kompostéru pro potřeby MŠ.

Usnesení č. 8/Z48 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. 10. ZO schválilo zateplení části venkovní zdi Mateřské školy Petrovice (obvodová zeď na chodbě směrem do školního dvora) a zateplení části zdi obecního úřadu (obvodová zeď směrem k doškové chalupě a faře). Celkové náklady cca 70 000 Kč, práce provede do konce roku 2016 Zednictví Vlastislav Solař, Petrovice.

Usnesení č. 9/Z48 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:35 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 24. 11. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 10. listopadu 2016 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Dalibor Záviška, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková