Zápis z 49. zasedání ZO Petrovice dne 28. 1. 2021

Z Á P I S

ze 49. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 28. ledna 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Arnošta Dymla.

Hosté: Libor Bogner, Ladislav Tréšek

 

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Projednání činnosti SDH Petrovice se zástupci spolku
 5. Projednání nabídky právní ochrany od agentury D.A.S. Brno
 6. Projednání zvýšení krátkodobého pronájmu obecních budov a majetku obce
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:8             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z49-28.1.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo činnost SDH Petrovice se zástupci spolku Liborem Bognerem a Ladislavem Tréškem. Starosta hasičů dostal za úkol do příštího zasedání ZO předat Hlášení o činnosti sboru za rok 2020 a vyplnit formuláře obdržené z okrsku. Přítomní zástupci sboru zhodnotili činnost sboru, pasivní přístup členů k brigádám, stav zásahového vozidla, inventáře aj.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z49-28.1.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo nabídku právní ochrany od agentury D.A.S. Brno.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z49-28.1.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výši poplatků za krátkodobý pronájem obecních budov a majetku obce, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z49-28.1.2021 bylo schváleno.

 

 

 1. Starostka seznámila ZO s dočasným uzavřením MŠ Petrovice z důvodu výskytu onemocnění COVID-19. Školní jídelna zůstane v provozu pro přípravu stravy pro ZŠ Lesonice.

 

 1. ZO vzalo na vědomí zprávu ředitelky MŠ Petrovice o odhadu nákladů MŠ v roce 2021 a žádost o navýšení rozpočtu MŠ. ZO bude situaci sledovat a v průběhu roku aktuálně řešit.

 

 1. ZO projednalo žádost spotřebního družstva Jednota Moravský Krumlov o dotaci na úhradu ztráty prodejny smíšeného zboží za rok 2020 ve výši 110 000 Kč v rámci dotačního programu Podpora provozu venkovských prodejen v Jihomoravském kraji pro rok 2021 (se spoluúčastí obce 50%). Zastupitelstvo obce rozhodlo žádosti nevyhovět z důvodu již schváleného rozpočtu na rok 2021. Vzhledem k následnému snížení daní očekáváme prohloubení deficitu, který již nechceme dále zvyšovat.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 5/Z49-28.1.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci v rámci dotačního titulu Jihomoravského kraje Podpora boje proti suchu, zadržení vody v krajině a následné péče o zeleň na území Jihomoravského kraje v roce 2021, dotační titul DT2 Následná péče o zeleň na akci „Následná péče o zeleň v obci Petrovice“. ZO pověřilo starostku a místostarostu vypracováním žádosti.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z49-28.1.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 23:00 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 11. 2. 2021 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 28. ledna 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Eva Grunová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková