Zápis z 49. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

 Z 49. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 24. listopadu 2016

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 7 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvili se Eva Grunová a Tomáš Vespalec. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Františka Bílka.

 

 Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozhodnutí o prodeji parcely a částí parcel v majetku obce, a to p. č. 1449/8 o výměře 16 m2, části parcely p. č. 2707/1 o výměře 67 m2 a části parcely p. č. 2708/2 o výměře 80 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.
 5. Rozpočtové opatření č. 11/2016
 6. Různé
 7. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:00 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z49 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo prodej parcely a částí parcel v majetku obce, a to p. č. 1449/8 o výměře 16 m2, části parcely p. č. 2707/1 o výměře 67 m2 a části parcely p. č. 2708/2 o výměře 80 m2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova podle geometrického plánu č. 392-14/2016 (jedná se o nově vzniklou parcelu p. č. 2708/12 o výměře 147 m2). Parcely budou prodány jediné zájemkyni Janě Grácové, Petrovice č.p. 130 za cenu ve výši 35 Kč/m2, což je cena vyšší, než je cena obvyklá.

Usnesení č. 2/Z49 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 11/2016, viz příloha.

Usnesení č. 3/Z49 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o podání žádosti o prodloužení Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. ZNA-VZ-100/2016 do 30. 4. 2017.

Usnesení č. 4/Z49 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. Starostka informovala ZO o metodické návštěvě pracovníků Městské knihovny Znojmo, regionálního oddělení.

Usnesení č. 5/Z49 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starosty Moravského Krumlova o ukončení členství města Moravský Krumlov ve svazku obcí Vodovody a kanalizace.

Usnesení č. 6/Z49 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky o Závěrečném vyhodnocení akce „Obec Petrovice Splašková kanalizace a ČOV“.

Usnesení č. 7/Z49 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. 9. ZO projednalo a schválilo nákup tří pozemků od paní Evy Blažkové, bytem Petrovice čp. 136, a to pozemků parc. č. 42/2 o výměře 42 m2, druh pozemku ostatní plocha; pozemku parc. č. 613/7 o výměře 28 m2, druh pozemku ostatní plocha a pozemku parc. č. 616/17 o výměře 54 m2, druh pozemku ostatní plocha. Dohodnutá cena za 1 m2 je 35 Kč, celkem 124 m2 x 35 Kč = 4 340 Kč. ZO pověřuje starostku vyhotovením a podepsáním kupní smlouvy.

Usnesení č. 8/Z49 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. 10. ZO projednalo organizační zajištění rozsvěcení vánočního stromu dne 6. 12. 2016.

Usnesení č. 9/Z49 bylo schváleno.                PRO: 7                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:25 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 15. 12. 2016 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 24. listopadu 2016 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: František Bílek, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková