Zápis z 5. zasedání ZO Petrovice dne 17. 1. 2019

Z Á P I S

z 5. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 17. ledna 2019

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Eva Grunová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Arnošta Dymla.

 

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Rozpočtové opatření č. 1/2019
 5. Projednání žádosti SÚS JMK Znojmo o pokácení ořešáku na parcele č. 614/83 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova
 6. Informace starostky k zajištění opravy elektroinstalace v budově MŠ
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:07 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z5-17.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2019, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z5-17.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SÚS JMK Znojmo o pokácení suchého ořešáku na parcele č. 614/83 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Dále se ZO přiklání k náhradní výsadbě za pokácený strom v celkovém počtu 2 ks švestek podél silnice z Petrovic směrem na Lesonice (obecní parcela p. č. 2269 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova), a to během roku 2019. Výsadbu provede SÚS JMK, oblast Znojmo, na své náklady.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z5-17.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost hejtmana JMK o úhradu příspěvku na financování IDS JMK ve výši 50 Kč na obyvatele obce a rok, tj. celkem 18 400 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z5-17.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. Starostka informovala ZO o přípravě projektové dokumentace pro rekonstrukci elektroinstalace v budově MŠ Petrovice.

 

 1. ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ a ŠJ Petrovice v době jarních prázdnin od 11. do 15. února 2019.

 

 1. ZO projednalo a schválilo projektovou dokumentaci na akci „Oprava povrchu zastávky autobusu – Petrovice“ od projektanta Ing. Leoše Kučeříka z Božic.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z5-17.1.2019bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo projektovou dokumentaci na akci „Rekonstrukce místních komunikací obce Petrovice“ od projektanta ing. Vladimíra Musila. Jedná se o místní komunikaci v trase od knihovny přes Husí rynek, kolem kulturního domu až po vjezd na silnici u Ficových.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z5-17.1.2019 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo nákup pozemků p. č. 1400/14 o výměře 5690 m2 druh pozemku orná půda a p. č. 1500/10 o výměře 111m2, oba v k. ú. Lesonice, od P. B. za celkovou cenu 150 826 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z5-17.1.2019 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání ve 21:55 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 31. 1. 2019 v 19  hodin na obecním úřadě.

 

dne 17. ledna 2019 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Jana Čeperová, Arnošt Dyml

starostka obce: Irena Závišková