Zápis z 50. zasedání ZO Petrovice dne 11. 2. 2021

Z Á P I S

ze 50. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 11. února 2021

od 19 hodin v kanceláři obecního úřadu

                                                

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Bohumíra Vespalce.

Hosté: Ing. František Šlapanský, Jitka Vávrová, Vladimíra Martínková

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Schválení prodeje částí obecních pozemků v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova p. č. 1700/4; p. č. 6/9; p. č. 6/7; p. č. 6/8; 1700/5; 5/14 a pozemku p. č. 2837(dle geometrického plánu č. 454-576/2020)
 5. Projednání Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti mezi obcí a firmou CETIN a. s.
 6. Projednání koncepce vybudování nových chodníků v okrajových částech obce
 7. Různé
 8. Diskuse
 9. Závěr

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 19:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:8             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z50-11.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo za účasti předsedy představenstva Jednoty, SD, Moravský Krumlov a prodavaček prodejny Jednoty v Petrovicích opakovanou žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pokrytí ztráty místní prodejny. ZO rozhodlo žádosti v letošním roce nevyhovět z důvodu napjatého rozpočtu. ZO zváží možný příspěvek v příštím roce v případě, že Jihomoravský kraj vypíše v roce 2022 dotační program na podporu venkovských prodejen.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 2/Z50-11.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a P. K. Předmětem smlouvy je prodej pozemků ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, vzniklých podle geometrického plánu č. 454-576/2020, a to p. č. 1700/4 o výměře 71 m2 a p. č. 6/9 o výměře 15 m2, oba druh pozemku ostatní plocha, za cenu 50 Kč/m2.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 3/Z50-11.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo kupní smlouvu mezi obcí Petrovice a T. V. Předmětem smlouvy je prodej pozemku ve vlastnictví obce Petrovice v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova, vzniklého podle geometrického plánu č. 454-576/2020, a to p. č. 6/7 o výměře 39 m2, druh pozemku ostatní plocha, za cenu 50 Kč/m2.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z50-11.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo záměr na prodej obecních parcel p. č. 2837 o výměře 394 m2, druh pozemku lesní pozemek a nově vzniklých parcel dle geometrického plánu č. 454-576/2020 p. č. 6/8 o výměře 31 m2, p. č. 1700/5 o výměře 22 m2 a p. č. 5/14 o výměře 73 m2.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 5/Z50-11.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti mezi obcí a firmou CETIN a. s. Budoucí služebnost se týká umístění a provozování komunikačního vedení a zařízení v rámci akce „VRI pro oblast 27 Podyjí, vysokorychlostní internet pro obec Lesonice-přívod“ umístěné na pozemcích v majetku obce Petrovice, a to p. č. 2269, 2240, 186/7, 1706/1, 304/27 a 1706/2 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova. Výše náhrady bude činit 14 850 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 6/Z50-11.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo koncepci vybudování nových chodníků v okrajových částech obce. V jarních měsících bude pozván zástupce SÚS JMK a projektant k projednání možných variant. Poté bude určen další postup budování nových chodníků a oprav stávajících.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z50-11.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo žádost J. R. o umístění firemního poutače na pozemku před domem č. p. 63 v k. ú. Petrovice. Vzhledem k tomu, že uvedený pozemek je ve vlastnictví Jihomoravského kraje, nemůže k tomuto obec dát souhlas. ZO nabízí žadateli možnost bezplatného umístění ukazatele k truhlářské dílně žadatele na stávající informační sloupek před hřbitovem. Zhotovení ukazatele na náklady žadatele.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z50-11.2.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo založení nového obecního bankovního účtu u Equabank, která nabízí bezplatné vedení účtu a bankovní pohyby. Stávající účty u ČNB a České spořitelny zůstávají beze změny.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z50-11.2.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 23:15 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 25. 2. 2021 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 11. února 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková