Zápis z 50. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 50. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 15. prosince 2016

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvila se Jana Čeperová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Evu Grunovou a Bohumíra Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Rozpočtové opatření č. 12/2016
 5. Schválení inventarizační komise
 6. Schválení plánu inventur
 7. Různé
 8. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:20 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z50 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 12/2016, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z50 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo složení komisí pro provedení inventarizace majetku a závazků: Ústřední inventarizační komise: předsedkyně Helena Janštová, členové Roman Hájek a Bohumír Vespalec. Dílčí inventarizační komise: předseda Bohumír Vespalec, členové Roman Hájek, Helena Janštová, Irena Závišková a Marie Fálová. Likvidační komise: předsedkyně Eva Grunová, členové František Bílek a Tomáš Vespalec.

Usnesení č. 3/Z50 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo plán inventur za rok 2016.

Usnesení č. 4/Z50 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2017 v navrhovaném znění, viz příloha.

Usnesení č. 5/Z50 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo návrh na doplnění pojistné smlouvy obecních budov s pojišťovnou Kooperativa pojišťovna, a.s. V návrhu se jedná o zahrnutí pojištění vnitřního vybavení budov včetně hotovosti v pokladně OÚ a MŠ, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou v důsledku zásahu veřejné správy a výkonu úřední moci. Celkové roční pojistné po úpravě činí 20 307 Kč.

Usnesení č. 6/Z50 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO projednalo a schválilo ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o kontrolní činnosti mezi obcí Petrovice a ON – OK Libina, s.r.o.

Usnesení č. 7/Z50 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. 9. ZO vzalo na vědomí oznámení ředitelky MŠ Petrovice o přerušení provozu MŠ v době vánočních prázdnin od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017.

Usnesení č. 8/Z50 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. 10. ZO projednalo metodické doporučení ministerstva vnitra pro ÚSC a aktuální změny v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 1. 2017 a schválilo výši odměn zastupitelů v nezměněné výši.

Usnesení č. 9/Z50 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. 11. ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o pořádání Silvestrovské zábavy dne 31. 12. 2016 v kulturním domě.

Usnesení č. 10/Z50 bylo schváleno.                          PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:10 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 5. 1. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 15. prosince 2016 zapsal            Roman Hájek

zápis ověřili: Bohumír Vespalec, Eva Grunová

starostka obce: Irena Závišková