Zápis z 51. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 51. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

konaného dne 5. ledna 2017

na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 9 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvil se František Bílek. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Janu Čeperovou a Tomáše Vespalce.

 

Program:

 1. Zahájení zasedání
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání
 4. Různé
 5. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce zahájila v 19:08 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z51 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

 1. ZO vzalo na vědomí informaci starostky obce, že od 1. 1. 2017 je z důvodu propadnutí odborné způsobilosti velitele jednotky neakceschopná jednotka SDH Petrovice. Starosta sboru Libor Bogner st. a velitel zásahové jednotky Vlastislav Solař dnes osobně informovali zastupitelstvo, že se zúčastní velitel i strojníci jarního školení odborné způsobilosti.

   

 1. ZO projednalo a schválilo žádost SDH Petrovice o pořádání Hasičského plesu v pátek 13. 1. 2017 v kulturním domě.

Usnesení č. 2/Z51 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

  

 1. ZO projednalo a schválilo termín provedení inventarizace majetku a závazků dne 18. 1. 2016.

Usnesení č. 3/Z51 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

  

 1. ZO projednalo a schválilo žádost ČZS Petrovice o prominutí poplatku za pronájem sálu za Silvestrovskou zábavu dne 31. 12. 2016.

Usnesení č. 6/Z51 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

7. ZO vzalo na vědomí informaci starostky, že dne 4. 1. 2017 byla v obci poblíž kulturního domu nalezena uhynulá labuť. Po dohodě s krajskou veterinární správou byla dnes labuť předána k laboratornímu vyšetření, neboť v současné době byl na moravskokrumlovsku a ivančicku potrzen výskyt ptačí chřipky. Výsledky testů by měly být starostce známy do dvou dnů.

 

 1. ZO schvaluje částečnou opravu osvětlení v sále kulturního domu. ZO souhlasí s pořízením led pásek na jeviště v ceně cca 7 000 Kč.

Usnesení č. 7/Z51 bylo schváleno.                PRO: 9                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 22:10 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 19. 1. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 5. ledna 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Tomáš Vespalec, Jana Čeperová

starostka obce: Irena Závišková