Zápis z 52. zasedání ZO Petrovice dne 25. 3. 2021

Z Á P I S

z 52. zasedání Zastupitelstva obce Petrovice

konaného ve čtvrtek 25. března 2021

od 18 hodin v kanceláři obecního úřadu

                              

Zasedání se zúčastnilo 8 členů Zastupitelstva obce Petrovice (dále jen ZO), kteří svou účast řádně potvrdili podpisem. Omluvila se Jana Čeperová. Zapisovatelem zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Blanku Bodanskou a Bohumíra Vespalce.

 

 

Program jednání:

 

 1. Zahájení zasedání, určení zapisovatele a ověřovatelů
 2. Projednání a schválení programu
 3. Projednání úkolů z minulého zasedání zastupitelstva obce
 4. Prezentace zástupců destinační společnosti Znojmoregion a projednání nabídky členství
 5. Zpráva o vyúčtování finančního příspěvku na sociální služby ve SO ORP M. Krumlov
 6. Projednání prodeje obecních pozemků p. č. 2837; p. č. 6/8; p. č. 1700/5 a p. č. 5/14 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova dle zveřejněného záměru
 7. Projednání zadávací dokumentace pro výběrové řízení na dodavatele prací „Oprava místní komunikace MK-A v obci Petrovice“ a „Oprava chodníku podél místní komunikace MK-A“
 8. Projednání možnosti zaměstnání pracovníků v rámci VPP ve spolupráci s Úřadem práce
 9. Rozpočtové opatření č. 1/2020
 10. Různé
 11. Diskuse
 12. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

 1. Starostka obce přivítala přítomné a zahájila zasedání ZO v 18:00 hodin.

 

 1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

výsledek hlasování:   PRO:8             PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 1/Z52-25.3.2021bylo schváleno.

 

 1. ZO vyslechlo prezentaci zástupkyň destinační společnosti Znojmoregion, která zastupuje turistickou oblast Znojemsko a Podyjí, a projednalo nabídku na členství v této společnosti. ZO rozhodlo nabídku v letošním roce nevyužít z důvodu velmi omezeného cestovního ruchu. Podle vývoje situace ZO zváží možnost členství od roku 2022.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 2/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO vzalo na vědomí Vyúčtování finančního příspěvku poskytnutého obcemi na spolufinancování sociálních služeb ve SO ORP Moravský Krumlov pro rok 2020.

 

 1. ZO projednalo a schválilo směnnou smlouvu mezi obcí Petrovice a J. Z., viz příloha. Předmětem smlouvy je směna pozemků p. č. 2837; p. č. 6/8; p. č. 1700/5 a p. č. 5/14 v k. ú. Petrovice u Mor. Krumlova ve vlastnictví obce Petrovice za pozemek p. č. 2829 ve vlastnictví J. Z.

výsledek hlasování:   PRO: 7                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 1

Usnesení č. 3/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na dodavatele prací „Oprava místní komunikace MK-A v obci Petrovice“ a „Oprava chodníku podél místní komunikace MK-A“. Lhůta pro podání nabídek končí 22. 4. 2021 ve 13 hodin. Vyhodnocení došlých nabídek proběhne 22. 4. 2021 v 18 hodin na obecním úřadě. Budou osloveny následující firmy: COLAS CZ a.s., Znojmo, Geo-stav Valeč s.r.o.a MK stav-invest, s. r. o., Hrotovice.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 4/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo možnosti zaměstnání pracovníků v rámci VPP ve spolupráci s Úřadem práce a schválilo podání žádosti o 2 pracovníky s nástupem od 1. 5. 2021. Zájem o práci projevili K. T. a P. V.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 5/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2021, viz příloha.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 6/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo Dohodu o způsobu provedení údržby ochranného pásma mezi obcí Petrovice a ČEPS, a.s., Praha, zastoupená společností CETIN, a.s., Praha. Předmětem dohody je provedení údržby ochranného pásma elektroenergetického vedení přenosové soustavy 400 kV na obecním pozemku p. č. 2172 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 7/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost Mateřské školy Petrovice o souhlas s realizací projektu v rámci výzvy 02_20_080 Šablony III Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání (OP VVV). Název projektu: MŠ Petrovice ZN 80, termín realizace: 1. 9. 2021 – 30. 6. 2023, maximální výše rozpočtu: 236 000 Kč.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 8/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost stavebníka E. B. o souhlasné stanovisko s umístěním novostavby garáže na parcelách č. 42/1 a 177 v k. ú. Petrovice u Moravského Krumlova.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 9/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo cenové nabídky Tomáše Vespalce na údržbu obecních zelených ploch (lesopark, mokřady, polní a turistické cesty) včetně zálivky stromů v celkové ceně 127 000 Kč/rok, tj. za stejných cenových podmínek jako v roce 2020.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 10/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a neschválilo cenovou nabídku od firmy Hysperia Group s.r.o., Zastávka, na pořízení kamerových systémů k obecním budovám z finančních důvodů.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 11/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost nájemce Pavla Větrovce o prominutí nájemného za užívání prostor sloužících podnikání pohostinství od 1. 3. 2021 po dobu uzavření pohostinství v souvislosti s nouzovým stavem vyhlášeným vládou ČR a po dobu dodržování vládních nařízení ohledně zákazu provozování restauračních zařízení.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 12/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

 1. ZO projednalo a schválilo žádost stavebníků M. a K. J. o souhlasné stanovisko se stavebním záměrem novostavby rodinného domu na parcele p. č. 2749 včetně sjezdu na p. č. 2750 v k.ú. Petrovice u Moravského Krumlova. ZO upozorňuje žadatele na možnou mírnou změnu výškové úrovně budoucí komunikace oproti současnému stavu.

výsledek hlasování:   PRO: 8                        PROTI: 0                    ZDRŽEL SE: 0

Usnesení č. 13/Z52-25.3.2021 bylo schváleno.

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast, pozornost a podněty a ukončila zasedání v 22:45 hodin.

Příští zasedání ZO se bude konat ve čtvrtek 8. 4. 2021 v 19:00 hodin na obecním úřadě.

 

dne 25. března 2021 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: Blanka Bodanská, Bohumír Vespalec

starostka obce: Irena Závišková