Zápis z 52. zasedání ZO Petrovice

ZÁPIS

Z 52. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PETROVICE

 konaného dne 19. ledna 2017

 na obecním úřadě v Petrovicích od 19 hodin

 

Zasedání se zúčastnilo 8 členů ZO, kteří svou účast řádně potvrdili podpisem, omluvila se Jana Čeperová. Za zapisovatele zápisu z dnešního zasedání pověřuje starostka obce Romana Hájka, za ověřovatele zápisu Helenu Janštovou a Františka Bílka.

 

Program:

  1. Zahájení zasedání
  2. Projednání a schválení programu
  3. Projednání úkolů z minulého zasedání
  4. Různé
  5. Závěr

 

 

Průběh zasedání:

 

  1. Starostka obce zahájila v 19:05 hodin zasedání a přivítala přítomné členy ZO.

 

  1. ZO projednalo a schválilo výše uvedený program zasedání, k návrhu programu nebyly vzneseny návrhy a doplnění.

Usnesení č. 1/Z52 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1/2017, viz příloha.

Usnesení č. 2/Z52 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo a schválilo výpověď smluvního vztahu založeného Smlouvou o kontrolní činnosti mezi obcí Petrovice a ON – OK Libina, s.r.o. ze dne 20. 2. 2015.

Usnesení č. 3/Z52 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

  1. ZO projednalo opakované stížnosti občanů na kvalitu služeb místního pohostinství a rozhodlo přijmout dodatek k upravení podmínek nájemní smlouvy s pronajímatelkou. ZO uložilo starostce pozvat pronajímatelku pohostinství na příští zasedání ZO k projednání tohoto dodatku.

Usnesení č. 4/Z52 bylo schváleno.                PRO: 8                        PROTI: 0                      ZDRŽEL SE: 0

 

Starostka obce poděkovala přítomným za účast a pozornost a ukončila zasedání ve 21:50 hodin.

 

Příští zasedání ZO se bude konat v pondělí 30. 1. 2017 v 19 hodin na obecním úřadě.

 

dne 19. ledna 2017 zapsal: Roman Hájek

zápis ověřili: František Bílek, Helena Janštová

starostka obce: Irena Závišková